Dziekani, prodziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich zajęli miejsca w wirtualnych ławkach i uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych wykładach w Akademii Dziekanów. Obecnie trwa druga edycja tego programu edukacji menedżerskiej na UW. 

Akademia Dziekanów to program edukacji menedżerskiej, do którego przystąpili dziekani, prodziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich. Jego koncepcja jest wzorowana na założeniach programu Executive MBA@UW, prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW.

 

– Celem Akademii Dziekanów jest upowszechnienie wiedzy o Uniwersytecie oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń na temat jego funkcjonowania – wyjaśnia prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

 

– Jedną z podstawowych cech programu jest praca zespołowa, a także integracja wszystkich uczestników, na co wpływ ma prowadzenie większości zajęć w formule „flipped classroom”. Zakłada ona, że słuchacze posiadają już wiedzę i doświadczenie, a w czasie spotkań wykorzystują teorię w praktyce i wypracowują konkretne rozwiązania. Dzięki temu uczestnicy mogą nauczyć się tyle samo od wykładowców, co od siebie nawzajem. Ten program to nie tylko prelekcje, to przede wszystkim dyskusje, warsztaty, prezentacje – mówi dr Karolina Łudzińska, koordynatorka Akademii Dziekanów.

 

W listopadzie 2020 roku zainaugurowana została pierwsza edycja Akademii, która trwała do czerwca. Wzięło w niej udział 25 osób, w tym 22 dziekanów oraz dyrektorzy: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Instytutu Ameryk i Europy oraz Centrum Europejskiego. W kwietniu rozpoczęła się druga edycja, która potrwa rok. Uczestniczy w niej 11 prodziekanów ds. finansowych, 12 prodziekanów ds. badań oraz czworo dyrektorów szkół doktorskich.

 

Wymiana doświadczeń

Podczas pierwszej edycji Akademii Dziekanów odbyło się online około 100 godzin zajęć dydaktycznych oraz zajęcia fakultatywne. Druga edycja obejmie 80 godzin zajęć oraz dodatkowe spotkania – merytorycznie dopasowywane do potrzeb zgłaszanych organizatorom. Uczestnicy programu mogą pogłębić wiedzę m.in. z zakresu: zarządzania strategicznego, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania uczelni, równouprawnienia i rozwiązywania konfliktów, komunikacji w zarządzaniu zespołem, przygotowywania umów cywilnoprawnych, elektronicznego obiegu dokumentów na UW czy też komercjalizacji wyników badań i współpracy z partnerami zewnętrznymi.