Na Uniwersytecie Warszawskim działają 4 szkoły doktorskie, w których od roku akademickiego 2019/2020 kształcą się doktoranci. Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie na stanowiska dyrektorów poszczególnych szkół został wydłużony do 9 listopada.

W związku z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. z późn. zm., od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów uległ zmianie. Na Uniwersytecie Warszawskim powołano 4 szkoły doktorskie:

 

Szkoły doktorskie są nową formą kształcenia doktorantów, w ramach której mogą oni prowadzić indywidualne projekty opracowywane pod kierunkiem promotorów. Wszyscy doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendium. Ich praca podlega śródokresowej ocenie.

 

Jednym z najważniejszych celów strategicznych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski jest umacnianie jego pozycji jako uczelni badawczej. Drogą do tego celu jest m.in. doskonalenie kształcenia w szkołach doktorskich. Nad merytorycznym i administracyjnym przebiegiem tego procesu czuwać będą dyrektorzy szkół doktorskich.

 

Aktualnie trwa ogłoszony przez prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, konkurs na stanowiska dyrektorów szkół doktorskich. Dyrektorzy zostaną powołani na 4-letnie kadencje rozpoczynające się 1 stycznia 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zapoznać się z ogłoszeniem konkursowym zamieszczonym na stronie Uniwersytetu.

 

Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: konkurs.szkola(at)uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora [ze wskazaniem nazwy szkoły doktorskiej, której zgłoszenie dotyczy]”. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 9 listopada 2020 r. o godz. 12:00.

 

Regulamin konkursu na dyrektorów szkół doktorskich UW