Od 9 do 10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwszy Kongres Humanizacji Medycyny. Jego uczestnicy podejmą interdyscyplinarną debatę m.in. nad rolą komunikowania oraz ideą humanizmu w medycynie i ochronie zdrowia. 

Organizatorom kongresu zależy na podkreśleniu roli komunikacji z odbiorcami usług medycznych oraz relacji między personelem medycznym a pacjentami i ich rodzinami, których znaczenie uwidoczniło się m.in. podczas pandemii COVID-19.

 

– Podejście humanistyczne w medycynie i naukach o zdrowiu jest ważne. Prace naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wydział Medyczny, który chcemy uruchomić jeszcze w tym roku na UW, będzie opierał się m.in. na interdyscyplinarności wiedzy naukowej w szeroko pojętej medycynie – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Podczas organizowanego na UW Kongresu zaprezentowane zostaną wyniki badania dotyczącego oceny stopnia humanizacji medycyny w poszczególnych zawodach medycznych, zespołach terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz. Uniwersytet Warszawski przeprowadził je na zlecenie Ministra Zdrowia. Badanie objęło 100 instytucji ochrony zdrowia, pięć grup zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, pozostały personel medyczny i niemedyczny, a także dwie grupy pacjentów. Naukowcy uwzględnili kontekst rodzinny oraz inne cechy osobowe badanych, obserwując jednocześnie oddziaływanie pandemii.

 

– W polskich warunkach mówienie o kwestiach relacji lekarz-pacjent nie jest nową inicjatywą. Humanizacja medycyny traktowana jest jako coś więcej niż komunikacja kliniczna, a ideę tę propagował wielki orędownik humanizacji medycyny i filozofii pokoju prof. Kazimierz Imieliński poprzez utworzenie oraz działalność Polskiej Akademii Medycyny i Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera – podkreśla prof. Zbigniew Izdebski z Wydziału Pedagogicznego UW, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu Humanizacji Medycyny.

 

Kształcenie medyczne związane jest z początkami działalności Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Lekarski był jednym z pięciu pierwszych wydziałów uczelni. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia studiów medycznych na UW.

 

– Skuteczność procesu leczenia zależy przede wszystkim od wdrożonej terapii, ale nie możemy tu zapominać o relacji między lekarzem a pacjentem. W centrum uwagi powinien być postawiony chory i jego bliscy. Kluczowa przy tym jest odpowiednia komunikacja i wzajemny szacunek. Wyeliminowanie dolegliwości fizycznych to jedno, dbałość o sferę psychiczną poprzez właściwy kontakt to drugi aspekt. Poczucie pacjenta, że lekarz czuje się za niego odpowiedzialny i faktycznie chce mu pomóc, ma istotne znaczenie w dochodzeniu do zdrowia – mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia.

 

– W dobie dynamicznego rozwoju innowacyjnych terapii zaburzona zostaje relacja między pacjentem a lekarzem. Wprowadzanie do nauk medycznych humanizacji medycyny jest jednym z najbardziej istotnych aspektów pozamedycznych podnoszenia jakości i wydłużania życia pacjentów. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy rozwój sztucznej inteligencji czy telemedycyny, musimy dołożyć wszelkich starań, by dobro pacjenta stanowiło nadrzędną wartość, a pacjent był zawsze w centrum wszystkich podejmowanych działań – podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Kongres Humanizacji Medycyny jest skierowany do pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, a także dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia oraz dyrektorów i menadżerów szpitali. W Kongresie uczestniczyć będą także rektorzy i dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunkach medycznych.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji o Kongresie, w tym formularz rejestracyjny, znajduje się na stronie wydarzenia >>