W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał komunikat dotyczący zasad funkcjonowania uczelni od 16 marca 2020 r. Reguluje on m.in kwestie pracy administracji, w tym Kwestury UW, obiegu dokumentów oraz funkcjonowania budynków uniwersyteckich.

 

„Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadzam z dniem 16 marca od godz. 8.00 następujące zasady dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego:

 

  1. Biura administracji ogólnouniwersyteckiej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Pracowników biur obowiązuje praca zdalna. W przypadku, kiedy niezbędna jest obecność na miejscu, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej.
  4. Na stronach internetowych poszczególnych biur należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
  5. Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego pracuje w systemie dyżurów. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe załatwiane są zgodnie z informacjami podanymi na stronie Kwestury.
  6. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
  7. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię.
  8. Wejścia do budynków Uniwersytetu zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Uniwersytetu zostają zamknięte do odwołania.
  10.  Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu UW powinny być niezwłocznie kierowane do zespołu koordynacyjnego na adres email InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

 

Dziekani i kierownicy jednostek organizacyjnych UW zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z powyższymi zasadami, a w przypadku zarządzania budynkami – także funkcjonowania tych budynków.

 

Władze Uniwersytetu pozostają w stałym kontakcie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodą Mazowieckim oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. O wszelkich zmianach informować będziemy niezwłocznie na stronie internetowej UW.

 

Jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować za wsparcie oraz wyrozumiałość. Jestem pewien, że wspólnymi siłami poradzimy sobie z wyzwaniami w tym trudnym dla wszystkich czasie.”

 

Marcin Pałys

rektor UW