Doktorantki i doktoranci są ważną częścią społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Aby rozwijać ich potencjał naukowy oraz innowacyjne pomysły badawcze, uczelnia oferuje szereg rozwiązań z zakresu wsparcia materialnego i socjalnego.

Uniwersytet Warszawski jako jednostka sektora finansów publicznych w każdym roku finansowym dysponuje określonym budżetem pochodzącym m.in. ze środków subwencyjnych przekazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, środków projektowych uzyskanych na prowadzenie badań naukowych oraz przychodów własnych wypracowanych przez jednostki organizacyjne uczelni. Uniwersytet Warszawski aktywnie wykorzystują wszelkie istniejące w budżecie rezerwy i oszczędności, dzięki którym mogłyby zwiększyć wydatki na cele socjalne i rozwojowe skierowane do członków społeczności akademickiej. Jednocześnie władze uczelni nieustannie poszukują pozabudżetowych źródeł finansowania inicjatyw skierowanych do pracowników uczelni, doktorantów i studentów, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich i bardzo niskich dochodach. Uniwersytet Warszawski oferuje system stypendialny, finansowany zarówno z budżetu uczelni, funduszu rektorskiego, jak i Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Zapewnia też źródła finansowania badań  i działalności naukowej, a także dba o zaplecze infrastrukturalne dla doktorantek i doktorantów.

 

Wszystkie inicjatywy na rzecz społeczności doktorantów UW powstają w porozumieniu z Samorządem Doktorantów. Uniwersytet jest otwarty na dalszy dialog dotyczący możliwych form wsparcia tej części społeczności akademickiej.

 

Stypendia

Obecnie doktoranci w szkołach doktorskich UW otrzymują stypendium doktoranckie w wysokości 2667,70 zł brutto miesięcznie. Na III roku, po ocenie śródokresowej, stypendium wzrasta do 4109,70 zł brutto miesięcznie. Stypendium doktoranckie jest wypłacane łącznie przez czterdzieści osiem miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej. Doktorant/doktorantka z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej.

 

Od roku akademickiego 2022/2023 Uniwersytet Warszawski oferuje „Stypendia na Start” w ramach Rektorskiego Funduszu Stypendialnego. Otrzymują je najzdolniejsi nowo przyjęci studenci i doktoranci UW. W poprzednim roku akademickim była to jednorazowa wypłata w wysokości 18 tys. zł netto. Kwota tegorocznego świadczenia zostanie opublikowana po zakończeniu etapu składania wniosków (wnioski można składać do 31 stycznia 2024 roku). Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/druga-edycja-stypendium-na-start/. Pierwszoroczni doktoranci z dorobkiem sportowym mogą ubiegać się o „Stypendium na Start dla Sportowców”, które w ubiegłym roku wyniosło 12 tys. zł netto.

 

Doktoranci kształcący się w ramach studiów doktoranckich mogą korzystać z katalogu świadczeń, które można podzielić na następujące kategorie:

  • wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomoga);
  • wsparcie dla osób osiągających wyróżniające się wyniki w nauce (stypendium rektora, zwiększenie stypendium doktoranckiego, stypendium doktoranckie).

W październiku 2023 roku rektor UW na wniosek i w porozumieniu z Samorządem Doktorantów wprowadził  możliwość ubiegania się o zwiększenie stypendium z tytułu osiągnięcia naukowego dla uczestniczek i uczestników szkół doktorskich, którzy ukończyli I rok kształcenia. Na wniosek Samorządu Doktorantów przyjęto szerokie kryteria przyznawania tego świadczenia, co umożliwiło skorzystanie z niego 750 osobom. Stypendium zostało wypłacone jednorazowo w kwocie 2300 zł brutto. Łącznie, uwzględniając koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Uniwersytet przekazał na ten cel prawie 2 mln zł.

 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej propozycji doceniania osiągnięć naukowych doktorantek i doktorantów. Zostanie ona uzgodniona z Samorządem Doktorantów.

 

Wsparcie z Programu IDUB

Innym źródłem wsparcia finansowego dla doktorantek i doktorantów są stypendia wypłacane ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Mogą się o nie ubiegać doktorantki i doktoranci szkół doktorskich od drugiego do czwartego roku kształcenia. Stypendium wynosi 2 tys. zł netto i jest wypłacane przez sześć miesięcy.

 

W ramach Programu IDUB organizowane są także konkursy na doktoranckie mikrogranty, dzięki którym można sfinansować m.in. udział w konferencjach naukowych, kwerendy oraz wyjazdy badawcze. Czynny udział w konferencjach krajowych jest także finansowany ze środków wydziałowych oraz ze środków ogólnouniwersyteckich.

 

Najważniejsze inwestycje

W I kwartale 2024 roku planowane jest zakończenie prac budowalnych Domu Studenta nr 7 na kampusie na Służewie. Członkowie społeczności UW będą mogli korzystać z obiektu od połowy roku. W obiekcie będzie mogło zamieszkać łącznie ponad 380 osób. Budynek i jego najbliższe otoczenie będą w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową.

 

W ramach programu inwestycyjnego „Inteligentny Zielony Uniwersytet” odnowiony zostanie  obiekt „Hera” zlokalizowany przy ul. Belwederskiej. Planowanych 200 pokoi przeznaczonych będzie do zamieszkania przez doktorantki i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. W obiekcie przewidziano również sale konferencyjne, przestrzeń do spotkań oraz zaplecze gastronomiczne.

 

Uniwersytet Warszawski wnioskował do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie finansowe uczelni z przeznaczeniem m.in. na poprawę infrastruktury i warunków zamieszkiwania studentów w domach studenta oraz kadry naukowo-dydaktycznej w Domu Pracownika Naukowego.

 

W październiku 2023 roku do uczelni wpłynęła informacja o poleceniach Prezesa Rady Ministrów przekazania przez Ministra Finansów skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej 190 mln zł na podwyższenie funduszu zasadniczego uczelni z przeznaczeniem na wnioskowane działania. Uniwersytet nadal oczekuje na przekazanie tych środków.

 

Wsparcie socjalne

Doktoranci i doktorantki do ukończenia 35. roku życia mogą ubiegać się o wsparcie socjalne w postaci zapomóg (bezzwrotnej pomocy finansowej, np. z tytułu urodzenia dziecka), pożyczek (dla mieszkańców Domu Pracownika Naukowego), a także dofinansowania wypoczynku własnego oraz dzieci (wczasów w ośrodkach UW, kolonii, pobytów w sanatoriach).

 

Innym rodzajem wsparcia, na które mogą liczyć doktoranci, to możliwość zamieszkania w Domu Pracownika Naukowego lub w jednym z Domów Studenta. Dzieci doktorantów mogą zostać przyjęte do Przyzakładowego Żłobka „Uniwersyteckie Maluchy”. Istnieje też możliwość wykupienia dofinansowywanego abonamentu obiadowego w Stołówce UW.

 

Poza wyżej wymienionym działaniami, wspieramy doktorantki i doktorantów w przygotowywaniu wniosków grantowych i stypendialnych. Dzięki dużej liczbie projektów badawczych i grantów zdobywanych co roku przez pracowników UW, doktoranci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w badaniach naukowych, co stanowi także dodatkowe źródło dochodu.

 

Warto przy tym podkreślić, że problem zbyt niskich wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym nie dotyczy wyłącznie środowiska doktoranckiego. Mamy nadzieję na szybką realizację obiecywanych przez rząd podwyżek, w tym podwyższenia płacy minimalnej profesora, która wprost przekłada się na wysokość stypendium doktoranckiego oraz wynagrodzeń pracowników uczelni.