Rada Uczelni wskazała kandydatów na rektora UW.

Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, organami upoważnionymi do wskazywania kandydatów na rektora UW są Rada Uczelni i Kolegium Elektorów.

Rada Uczelni w drodze uchwały nr 7 Rady Uczelni UW wskazała dwóch kandydatów:

– prof. Andrzej Tarlecki (wskazany także przez Kolegium Elektorów, informacja poniżej)

– prof. Aleksander Filip Żarnecki

Prof. Aleksander Filip Żarnecki zrezygnował z kandydowania.

Ostateczna lista kandydatów na rektora pozostaje więc bez zmian w stosunku do wyników wyborów indykacyjnych.

 

Kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów

W głosowaniu indykacyjnym podczas posiedzenia Kolegium Elektorów z 3 marca zostali wyłonieni trzej kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. Każdy z nich przekroczył wymagany próg – uzyskał minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:

– prof. Alojzy Z. Nowak

– prof. Paweł Strzelecki

– prof. Andrzej Tarlecki

 

 

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Wszyscy kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostali wybrani.

 

Kolejne etapy wyborów

Kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 zaplanowane jest na 22 kwietnia.

 

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

 

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

 

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 znaleźć można w zakładce „Wybory 2020 na UW” >>