Trzej kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów w głosowaniu indykacyjnym z 3 marca złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostali wybrani. O tym, kto pokieruje uczelnią do 2024 roku dowiemy się 22 kwietnia.

W głosowaniu indykacyjnym podczas posiedzenia Kolegium Elektorów z 3 marca zostali wskazaniu trzej kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. Każdy z nich przekroczył wymagany próg – uzyskał minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:

– prof. Alojzy Z. Nowak

– prof. Paweł Strzelecki

– prof. Andrzej Tarlecki

 

 

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UW, osoby wskazane przez Kolegium Elektorów, miały czas do 6 marca na złożenie w UKW oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostały wybrane. Wszyscy kandydaci złożyli oświadczenie w terminie.

 

Kolejne etapy wyborów rektora UW

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

 

Kandydaci na rektora, wskazani przez Kolegium Elektorów i Radę Uczelni, podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

 

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

 

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

 

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 znaleźć można w zakładce „Wybory 2020 na UW” >>