– Szkoły Doktorskie to nowa forma kształcenia doktorantów. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w rozwoju umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy w celu lepszego przygotowania się do przyszłej kariery – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas inauguracji roku akademickiego w nowo powołanych Szkołach Doktorskich. Uroczystość odbyła się 2 października w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów ulegnie zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie. W kwietniu rektor UW wydał zarządzenia w sprawie utworzenia czterech Szkół Doktorskich na UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Od maja do lipca trwała rekrutacja, której celem było wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

 

2 października odbyła się uroczysta inauguracja działalności Szkół Doktorskich. Do polskich i zagranicznych doktorantów zwrócił się m.in. prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Główna różnica między dotychczasowym systemem kształcenia doktorantów a tym, który inaugurujemy dzisiaj, polega na tym, że nie postrzegamy Państwa już jako studentów, lecz młodych naukowców – mówił rektor UW. Kandydaci przyjęci do tych jednostek zostali przedstawieni jako część kadry badawczej uniwersytetu. – Szkoły Doktorskie są nową formą kształcenia doktorantów, dzięki której mogą oni rozwijać swoje umiejętności i prowadzić indywidualne projekty badawcze – dodał prof. Pałys.

 

Doktoranci będą prowadzić własne projekty w ramach opracowanego pod kierunkiem promotorów Indywidualnego Planu Badawczego. Ich praca będzie podlegała śródokresowej ocenie. – Jestem przekonany, że wobec każdego z Państwa ta ewaluacja będzie rozstrzygnięta pozytywnie – powiedział rektor UW, zwracając się do doktorantów.

 

 

O nowych szansach i możliwościach wynikających ze zmiany modelu kształcenia doktorantów mówiła również Natalia Greniewska, przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW: – Są Państwo pierwszymi doktorantami, którzy nie będą musieli walczyć o stypendia czy zmagać się z trudnościami związanymi z obowiązkami nauczycielskimi. Odtąd w pełni będą mogli Państwo się poświęcić swojej dysertacji i pracy badawczej. Mam nadzieję, że uczęszczający do Szkół Doktorskich będą traktowani jako młodzi naukowcy.

 

Podczas inauguracji rektor UW przedstawił dyrektorów czterech Szkół Doktorskich: prof. dr. hab. Macieja Abramowicza (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska), dr. hab. Cezarego Cieślińskiego, prof. UW (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych), prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) i prof. dr. hab. Jerzego Tiuryna (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych).

 

Podczas uroczystości w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej doktoranci złożyli ślubowanie, a wykład inauguracyjny pt. „International order at the crossroads” wygłosił prof. dr hab. Roman Kuźniar z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.