14 kwietnia w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się uroczystość inauguracji programu szkoleniowego dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. – Szkoły doktorskie to wielki krok naprzód, który okazał się sukcesem – powiedział prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.

Program szkoleniowy jest skierowany do nauczycieli akademickich zatrudnionych na UW, którzy podjęli się opieki nad doktorantami przygotowującymi rozprawy doktorskie w szkołach doktorskich Uniwersytetu. Pomysłodawcami inicjatywy są dyrektorzy szkół, a jej realizacja odbywa się we współpracy z Sekcją ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich Biura Spraw Pracowniczych UW ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

– 17 kwietnia przypada czwarta rocznica podpisania zarządzenia rektora w sprawie utworzenia szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. Mamy w tej chwili cztery takie szkoły. Nieustannie poszukujemy właściwego modelu ich funkcjonowania. Co najmniej dwa razy zmieniane były regulaminy tych jednostek. Szkoły doktorskie na Uniwersytecie są wielkim sukcesem, o czym świadczy przede wszystkim liczba ich uczestników. W niektórych dziedzinach niemal 20% ogółu doktorantów stanowią słuchacze UW. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom zarówno doktorantów, jak i promotorów. Stąd m.in. zainaugurowany dziś program szkoleniowy – podkreślił prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.

 

W imieniu dyrektorów wszystkich szkół doktorskich UW prof. Paweł Stępień, dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW, przedstawił wyzwania dotyczące kształcenia, omówił trudności związane ze statusem doktoranta i promotora oraz wyjaśnił, dlaczego ważne są szkolenia. – Ponad wszelką wątpliwość zmagamy się z głębokimi zmianami kulturowymi i jest to kwestia, która dotyczy nas bezpośrednio, dlatego że jesteśmy reprezentantami społeczności uniwersyteckiej, która może kształtować przyszłość pomimo wszystkich niesprzyjających okoliczności. Mamy niepowtarzalną możliwość, by łączyć się jako środowisko zarówno młodych badaczy, jak i promotorów, czego przed powołaniem szkół doktorskich nie było – powiedział prof. Paweł Stępień.

 

Szkolenie zostało opracowane w wyniku pogłębionych badań potrzeb rozwojowych przeprowadzonych w grupie osób aktualnie pełniących funkcje promotorów lub promotorek oraz na podstawie doświadczenia funkcjonowania szkół doktorskich. W badaniu kwestionariuszowym, poprzedzonym wywiadami indywidualnymi i analizą dokumentów, udział wzięło 139 respondentów. Na zaproszenie do udziału w wywiadach grupowych odpowiedziało 20 promotorów i promotorek.

 

Pierwsza edycja programu ma charakter pilotażowy i będzie realizowana od kwietnia do września 2023 roku. Jej tematyka będzie się koncentrować głównie na:

  • zagadnieniach formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących procesu powstawania rozprawy doktorskiej i nadawania stopnia doktora;
  • kształtowaniu współpracy z doktorantem i doktorantką oraz efektywnej komunikacji;
  • potrzebach wynikających z dyscypliny naukowej (w tym interdyscyplinarności rozpraw doktorskich).

Szkolenie składa się z programu podstawowego oraz oferty uzupełniającej, do której zostały włączone szkolenia dostępne dla wszystkich nauczycieli akademickich UW.

Po uroczystej inauguracji odbyło się pierwsze szkolenie w ramach programu: „Formalne aspekty opieki nad rozprawą doktorską”.