Przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach, zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzującego wiedzę. M.in. na te cele mogą zostać wykorzystane środki uzyskane w ramach II edycji konkursu programu IDUB na promocję badań naukowych. Nabór wniosków trwa do 15 marca.

1 lutego rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na promocję badań naukowych. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które – poprzez popularyzację badań naukowych prowadzonych na UW – przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu.

 

Konkurs dotyczy promocji badań naukowych, które zostały zrealizowane na Uniwersytecie Warszawskim w latach 2019-2021 i są już zakończone (tj. przygotowano co najmniej wstępny raport); mają potencjał przełomowości w nauce światowej lub przyczyniły się do znalezienia rozwiązania zdiagnozowanego problemu społecznego; ich wyniki cechuje duży potencjał wpływu na naukę światową oraz zostały one opublikowane w recenzowanym czasopiśmie lub monografii.

 

Wnioski konkursowe mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz zespoły naukowe. Działania promocyjne powinny być skierowane do młodzieży, rodziców, nauczycieli czy przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Dofinansowanie (do 15 tys. zł), może zostać wykorzystane m.in. na:

 

  • przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych;
  • zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego;
  • pokrycie kosztów reklamy, promującej wyniki badań w mediach;
  • pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny wraz z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
  • opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

 

Nabór wniosków w konkursie potrwa do 15 marca.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie programu IDUB >>

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet ma stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.Więcej informacji na temat programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” znajduje się na stronie programu IDUB oraz w zakładce na stronie UW.