Do końca lutego ogłoszone zostaną pilotażowe konkursy programu IDUB ─ pod nazwą „Nowe Idee”. Ich tematyka będzie dotyczyła m.in. badań środowiska, bioróżnorodności, rozwoju metody pozyskiwania i analizy wielkich zbiorów danych oraz przekraczania granic humanistyki.

Konkursy „Nowe Idee” będą przeznaczone dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, którzy planują realizację badań wpisujących się w tematykę Priorytetowych Obszarów Badawczych: POB I ─ badania dla Ziemi, POB II ─ u podstaw mikro i makro świataPOB III ─  wyzwanie petabajtówPOB IV ─  przekraczanie granic humanistyki oraz POB V ─ w poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań.

 

Zorganizowanych zostanie pięć konkursów, które będę odpowiadały poszczególnym Priorytetowym Obszarom Badawczym. Planowana pula środków w pierwszej edycji konkursu wyniesie ok. 3 mln zł. Przewidywana minimalna wartość projektu to 30 tys. zł. Okres realizacji projektów badawczych to maksymalnie 24 miesiące.

 

Projekty, które zostaną nagrodzone w konkursach „Nowe Idee”, mają przyczynić się do realizacji celów i wskaźników programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do głównych założeń programu IDUB należą m.in.: zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, jak również podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów UW.

 

Szczegółowe informacje o konkursach oraz dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone na stronie.