Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Pięcioro uniwersyteckich naukowców zebrało w nim łącznie ponad 182 tys. zł. Pieniądze przeznaczą na badania nad bezpieczeństwem, bakteriobójczym działaniem tlenków oraz religią na Syberii.

Laureaci konkursu Miniatura – badacze ze stopniem doktora – mogą przeznaczyć granty na kwerendy, konsultacje, badania wstępne, staże, badania pilotażowe albo wyjazdy konferencyjne.

 

Wśród laureatów pierwszego konkursu Miniatura NCN są pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego:

  • dr Monika Anna Zakrzewska-Płaczek z Wydziału Biologii, która grant w wysokości ponad 49 tys. zł przeznaczy na badania wstępne zatytułowane „Badanie transkryptomu mutanta jąderkowej nukleazy NOL12 u Arabidopsis thaliana”,
  • dr hab. Agata Magda Dziewulska z Centrum Europejskiego, która wyda ponad 48 tys. zł na konsultacje naukowe „Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwem”,
  • dr Andrzej Borkowski z Wydziału Geologii, który za ponad 45 tys. zł sfinansuje badania wstępne „Wpływ czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych na bakteriobójcze efekty oddziaływań nanocząstek tlenku magnezu i anatazu”,
  • dr hab. Adam Piotr Cieśliński z Wydziału Historycznego, który za prawie 20 tys. zł grantu pokryje koszty kwerendy pod tytułem „Kontakt – migracja – akulturacja. Pogranicze kultur przeworskiej i wielbarskiej w Polsce północno-wschodniej w świetle danych archiwalnych oraz nowych odkryć”,
  • dr Wojciech Marek Lipiński z Wydziału Historycznego, który wykorzysta prawie 20 tys. zł na pracę „Religia ajyy. Nowy fenomen etnoreligijny na Syberii”.

NCN prowadzi nabór wniosków na „małe granty” przez cały czas.