Międzynarodowe konsorcjum, które koordynuje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW otrzymało dofinansowanie w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks w programie Horyzont 2020. Grant w wysokości 4 mln euro umożliwi rozwój badań i szkolenie młodych naukowców w obszarze zastosowania fotoniki do kwantowej komunikacji i obliczeń.

Projekt „AppQInfo – Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing”, którym kieruje dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW otrzymał 4 mln euro dofinansowania w konkursie Innowacyjne Sieci Szkoleniowe (ang. Innovative Training Networks, ITN), będącego częścią Działań Marii Skłodowskiej-Curie (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) w programie Horyzont 2020. Celem finansowanego przez Komisję Europejską konkursu jest szkolenie młodych badaczy w ramach sieci międzynarodowych zespołów naukowych współpracujących z sektorem przemysłowym.

 

Łącznie w konkursie złożono ponad 1500 wniosków. Dofinansowany projekt jest jednym ze 147 projektów, które łącznie otrzymają 530 mln euro. Tematyka projektu obejmie komunikację kwantową, kwantowe obliczenia i symulacje oraz wykorzystanie zintegrowanych układów fotonicznych. Wyniki badań przełożą się na rozwiązania stosowane w telekomunikacji satelitarnej i informatyce. Otrzymane dofinansowanie pozwoli także na wyszkolenie kilkunastu młodych badaczy, którzy będą realizować 3-letnie programy doktoranckie, w tym 6-miesięczne staże w firmach i instytucjach naukowych z Europy, Japonii i Kanady.

 

Grant został przyznany międzynarodowemu konsorcjum, w skład którego oprócz Uniwersytetu Warszawskiego wchodzą: Sorbonne Université, Universität Wien, Università degli Studi di Padova, University of Oxford, Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, IBM Research Zurych, ID Quantique oraz partnerzy – Universität Paderborn, University of Waterloo, Université de Genève, NTT oraz Single Quantum.

 

„AppQInfo” jest piątym projektem dofinansowanym w ramach MCSA ITN koordynowanym przez polską instytucję i drugim kierowanym przez Uniwersytet Warszawski. Projekt rozpocznie się w sierpniu 2020 roku, a rozpoczęcie działań szkoleniowych w ramach projektu planowane jest w pierwszym półroczu 2021 r.