3 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. W wyniku głosowania indykacyjnego wyłonieni zostaną kandydaci na rektora. O tym, kto będzie kierował uczelnią do 2024 roku dowiemy się 22 kwietnia.

Kolegium Elektorów to, obok Rady Uczelni, jeden z organów upoważnionych do wskazania kandydatów na rektora UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej liczy 389 członków. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) i doktorantów (5 osób).

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW odbędzie się 3 marca. W głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na rektora uczelni. Każdy z elektorów może wpisać na karcie do głosowania nazwiska maksymalnie dwóch kandydatów.

 

By móc oficjalnie zostać kandydatem na rektora i brać udział w zasadniczym głosowaniu, 3 marca trzeba uzyskać minimum 10% głosów elektorskich. Osoby, które przekroczą ten próg, muszą złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostały wybrane i pozytywnie zaopiniowane przez Senat uczelni.

 

Wybór rektora

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów, którzy podlegają zaopiniowaniu przez Senat. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

 

Posiedzenie Senatu w sprawie opiniowania kandydatów na rektora odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

 

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

 

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

 

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

 

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024, jak również listę osób, które wyraziły zainteresowanie kandydowaniem na rektora UW znaleźć można w zakładce „Wybory 2020” na stronie UW >>