Prof. Piotr Sankowski z Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył w przygotowaniu Bratysławskiej Deklaracji Młodych Naukowców – dokumentu wspierającego nowe pokolenia badaczy.

19 lipca ministrowie 28 państw członkowskich UE, wchodzący w skład Rady ds. konkurencyjności (badań) i ministrowie krajów należących do EFTA oraz przedstawiciele świata nauki, spotkali się w Bratysławie, aby porozmawiać o wsparciu dla młodych naukowców. Poruszono kwestie związane m.in. ze zwiększeniem mobilności uczonych, uczestnictwa kobiet w badaniach czy atrakcyjności karier naukowych.

 

Podczas nieformalnego spotkania zaprezentowano Bratysławską Deklarację Młodych Naukowców, napisaną przez młodych badaczy. Jednym z autorów jest prof. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, który zdobył dwa granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – w 2010 roku w kategorii Starting Grant oraz w 2015 roku w kategorii Proof of Concept.

 

Przygotowanie dokumentu było zainicjowane przez Słowację, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Deklaracja ma na celu zwrócenie uwagi państw członkowskich UE na rolę, jaką odgrywają młodzi naukowcy dla nauki, rozwoju, innowacji i wzrostu gospodarczego Europy. Autorzy deklaracji postulowali o:

  • umożliwienie wybitnym osobom realizacji ich idei,
  • zrównoważony i transparentny przebieg kariery,
  • zróżnicowane, współpracujące, interdyscyplinarne, otwarte i etyczne środowisko naukowe,
  • równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym.

 

W listopadzie deklaracja zostanie częścią aneksu do konkluzji Rady ds. konkurencyjności (COMPET).

 

Pełny tekst Bratysławskiej Deklaracji Młodych Naukowców.