– Sojusz 4EU+ jest doskonałym przykładem współpracy międzynarodowej, opartej na idei Uniwersytetu Europejskiego, którego podstawą jest wolność i autonomia akademicka – zaznaczył prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu. W tegorocznym spotkaniu przedstawicieli uczelni Sojuszu uczestniczyło ponad 160 osób z sześciu uniwersytetów członkowskich, w tym ok. 30 osób z Uniwersytetu Warszawskiego. Gospodarzem przyszłorocznego spotkania będzie Uniwersytet Kopenhaski.

Sojusz 4EU+ jest jedną z inicjatyw strategicznych UW. Tworzą go europejskie uczelnie badawcze: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Kopenhaski oraz Uniwersytet w Mediolanie. Współpraca dotyczy tworzenia wspólnych ram kształcenia i innowacyjnej oferty dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych przez międzyuczelniane, multidyscyplinarne zespoły badaczy, inicjatyw związanych z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W 2019 roku Sojusz otrzymał status uniwersytetu europejskiego w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Konsorcjum 4EU+ jest w gronie 17 sojuszy uczelni, które otrzymały fundusze na swoje projekty.

 

Co roku 4EU+ organizuje spotkania przedstawicieli członków swojej społeczności. Pierwszy Annual Meeting odbył się w 2019 roku na Uniwersytecie Sorbońskim w Paryżu, drugi – w formule online – został zorganizowany przez Uniwersytet Karola w Pradze. W tym roku spotkanie odbyło się stacjonarnie od 3 do 5 listopada na Uniwersytecie w Heidelbergu. Uczestnicy mieli okazję podsumować swoją dotychczasową działalność, jak również porozmawiać o planach na przyszłość.

 

Uniwersytet Europejski

– Uniwersytet Europejski nie jest ani projektem, ani programem – to nowa koncepcja uczelni. Jego celem jest stworzenie struktur, które sprawiają, że jesteśmy sześcioma uniwersytetami badawczymi jeszcze silniejszymi naukowo, w centrum kształcenia stawiamy studentów, a nasze działania są jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla naszych społeczności, jak i na zewnątrz – podkreślił prof. Bernhard Eitel, rektor Uniwersytetu w Heidelbergu.

 

4 listopada odbyły się spotkania różnych gremiów 4EU+. Wzięli w nich udział m.in.: rektorzy, prorektorzy, członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Zarządzającego, Sekretariatu Generalnego, kierownicy lokalnych biur 4EU+, a także naukowcy, doktoranci i studenci.

 

Podczas pierwszej sesji plenarnej głos zabrali reprezentanci czterech programów flagowych 4EU+ oraz wybranych projektów edukacyjnych realizowanych w Sojuszu. Tematykę drugiego programu flagowego „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, zaprezentowała koordynatorka Flagshipu 2 na UW, dr hab. Anna Wojtyś z Wydziału Neofilologii. Projekt edukacyjny „European Pluralities” został przedstawiony przez dr. Nicolasa Masłowskiego z Ośrodka Kultury Francuskiej, który kieruje przedsięwzięciem.

 

Julia Kostro, studentka Wydziału Zarządzania UW, przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej w Samorządzie Studentów UW reprezentowała podczas zjazdu Komitet Studencki Sojuszu. Mówiła o celach i wyzwaniach Sojuszu z perspektywy studentów: – 4EU+ to sojusz uczelni badawczych. Jako studenci chcielibyśmy mieć łatwy i otwarty dostęp do bibliotecznych zasobów online naszych uczelni. To kluczowe w rozwoju kariery naukowej.

 

Uczestnicy Annual Meeting wymienili się doświadczeniami i poglądami na tematy think tanków dotyczące m.in.: opracowania agendy dla badań europejskich, innowacji w kształceniu, mobilności wirtualnej, wspólnoty 4EU+, odnowy europejskiej wspólnoty wiedzy, odpowiadającej na globalne wyzwania.

 

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego 4EU+ (General Assembly) było transmitowane online. Przemówienie główne wygłosił prof. Joybrato Mukherjee, prezydent Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Nagranie dostępne jest na kanale YouTube Uniwersytetu w Heidelbergu >>

 

Ostatniego dnia Annual Meeting odbyły się posiedzenia Rady Akademickiej, Komitetu Kooordynującego projekt Uniwersytetu Europejskiego (EUP), Komitetu Sterującego TRAIN4EU+ oraz Komitetu Studenckiego.