Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2020

 

Organizacja roku akademickiego
1. Kiedy rozpocznie się rok akademicki 2020/2021? (20 sierpnia)

Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku. Zgodnie z postanowieniem nr 11 rektora UW z 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim, zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021 rozpoczną się 15 października. Kalendarz akademicki 2020/2021 >> 

 

Studenci nabywają prawa studenckie 1 października wraz z oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego.

 

2. W jakiej formie będą się odbywały zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021? (20 sierpnia)

Obecnie trwają prace nad organizacją zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 na UW. Zgodnie z planem zajęcia prowadzone będą w systemie mieszanym (zdalnie/stacjonarnie). Oznacza to, że zajęcia z dużą liczbą uczestników (np. wykłady na 300-400 osób), będą prowadzone w formie online, natomiast zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane stacjonarnie w małych grupach. Wprowadzenie kształcenia hybrydowego związane jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych. Decyzja ta ma także na celu ułatwienie nowym studentom funkcjonowania na uniwersytecie w początkowym okresie.

 

Forma kształcenia w pierwszym semestrze może być różna na poszczególnych wydziałach. Niektóre jednostki podały już informacje w tej sprawie: Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zachęcamy do śledzenia informacji podawanych na stronach poszczególnych jednostek.

 

Szczegółowe zasady organizacji kształcenia na UW w semestrze zimowym 2020/2021, zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie Uniwersytetu.

 

AKTUALIZACJA 8.09.2020:  Zgodnie z zarządzeniem nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim będą odbywać się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy, egzaminy dyplomowe, dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

 

AKTUALIZACJA 21.09.2020: Przykłady informacji na stronach internetowych wydziałów dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/2021:

Informacja na stronie Wydziału Chemii >> 

Informacja na stronie Wydziału Fizyki >>

Informacja na stronie Wydziału Polonistyki >>

 

AKTUALIZACJA 21.09.2020: W nawiązaniu do § 8 zarządzenia nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r., zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym mogą być prowadzone w formie:

1) asynchronicznej – umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia;

2) synchronicznej – w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.

 

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem jednolitych narzędzi informatycznych. Decyzję w sprawie określenia narzędzi informatycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć podejmuje odpowiednio kierownik lub dyrektor danej jednostki dydaktycznej do 30 września 2020 r.

 

3. Które zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 będą realizowane w formie zdalnej, a które w formie stacjonarnej? (21 września)

W semestrze zimowym 2020/2021 zdalnie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy, egzaminy dyplomowe, dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r. w formie stacjonarnej realizowane będą zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych.

 

Wyłącznie w formie zdalnej realizowane będą lektoraty z języków obcych oraz wykłady ogólnouniwersyteckie.

 

W formie zdalnej oraz stacjonarnej prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego. Więcej informacji na temat organizacji zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021 znajduje się na stronie SWFIS: http://wfisport.uw.edu.pl/

 

Decyzje dotyczące formy odbywania zajęć podejmują kierownicy jednostek dydaktycznych najpóźniej do 21 września włącznie.

 

4. W jakiej formie będą się odbywały egzaminy w semestrze zimowym 2020/2021? (21 września)

Zgodnie z zarządzeniem nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r. egzaminy w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej. Kierownik jednostki dydaktycznej może jednak podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w formie stacjonarnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządzenie z 7 września daje także możliwość przeprowadzania w sposób stacjonarny egzaminów dyplomowych, za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej.

 

5. Czy opłaty za studia niestacjonarne w semestrze zimowym 2020/2021 zostaną zmniejszone? (21 września)

Studenci UW, podobnie jak wcześniej, mogą ubiegać się indywidualnie o przesunięcie płatności czy zmniejszenie opłaty za studia. Wnioski w tych sprawach rozpatrują kierownicy poszczególnych jednostek dydaktycznych w zależności od sytuacji konkretnego studenta. Więcej informacji na temat zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się w zarządzeniu rektora UW nr 130 z 30 września 2019 r. 

 

6. Czy wkrótce będzie można korzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek wydziałowych w większym zakresie? (21 września)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, która działa obecnie w zmienionym trybie, zostanie otwarta w szerszym zakresie od 15 października. Szczegółowe godziny i zasady otwarcia zostaną podane na stronie BUW: https://www.buw.uw.edu.pl/.

 

W przypadku bibliotek wydziałowych, decyzję o otwarciu biblioteki w szerszym zakresie podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej. Prosimy o sprawdzenie informacji na stronach wydziałów.

Obiekty UW
1. Czy obiekty UW będą otwarte w semestrze zimowym 2020/2021? (20 sierpnia)

Zgodnie z zarządzeniem nr 125 rektora UW z 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 17 czerwca 2020 roku wznowiona została działalność: hali sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji UW z wyłączeniem pływalni oraz hali sportowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Pozostałe obiekty sportowe UW nie funkcjonują do odwołania. Od 19 czerwca 2020 roku wznowiona została działalność: Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” oraz Ośrodka Kolonijno-Wczasowego „Bajka” w Łukęcinie. Na stronie Biura Spraw Socjalnych publikowane są informacje o aktualnie obowiązujących zasadach funkcjonowania ośrodków.

 

Zarządzenie nr 169 z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora UW z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wznawia od 28 września 2020 roku działalność pływalni.

 

2. Czy można skorzystać z obniżonej opłaty za zakwaterowanie w akademikach? (20 sierpnia)

Studenci i doktoranci UW, słuchacze studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” oraz stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, podobnie jak w poprzednich miesiącach, skorzystają w sierpniu z obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenta. Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z 29 lipca 2020 r., opłaty te zostają obniżone o 50%.

Organizacja wydarzeń
1. Czy możliwa jest organizacja konferencji na uczelni? (20 sierpnia)

Na podstawie zarządzenia nr 169 z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od 1 września 2020 roku dopuszcza się możliwość organizowania konferencji w przewidzianym prawem i przepisami wewnętrznymi reżimie sanitarnym. Wnioski w sprawach konferencji będą rozpatrywane indywidualnie w dotychczasowym trybie.

 

Wyjazdy i przyjazdy
1. Czy możliwe są służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz przyjazdy na UW? (15 września)

Na Uniwersytecie Warszawskim aktualnie mogą być realizowane wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również przyjazdy krajowe i zagraniczne na uczelnię. W obu przypadkach zgodę wydaje kierownik danej jednostki UW. Zasady te obowiązują od 1 września.

 

Wyjazdy służbowe i przyjazdy organizowane są uwzględnieniem wszystkich okoliczności związanych z pandemią SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce oraz innych krajach, jak również zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

 

Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/2021 lub przełożone na drugi semestr.

 

Szczegółowe zasady dotyczące wyjazdów oraz przyjazdów określone są w komunikacie na stronie UW oraz na stronie Biura ds. Współpracy z Zagranicą UW:

 

Komunikat w sprawie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych >>

Komunikat w sprawie przyjazdów krajowych i zagranicznych >>