Na Uniwersytecie Warszawskim aktualnie mogą być realizowane wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również przyjazdy krajowe i zagraniczne na uczelnię. W obu przypadkach zgodę wydaje kierownik danej jednostki UW. Zasady te obowiązują od 1 września.

Wyjazdy służbowe

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą być realizowane od 1 września, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika jednostki UW. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy ponownie rozważyć celowość wyjazdu i możliwość osiągnięcia zakładanych celów oraz uwzględnić wszystkie okoliczności wynikające z pandemii SARS-CoV-2, w szczególności:

 

  • bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw ZagranicznychMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • możliwości odbycia podróży do kraju docelowego i instytucji przyjmującej oraz powrotu do Polski,
  • restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa, oraz innych zaleceń władz lokalnych,
  • ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,
  • posiadanie właściwego ubezpieczenia*, przy czym Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia lub niewłaściwego jego zakresu.

*Więcej informacji dotyczących ubezpieczeń znajduje się w komunikacie na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

 

Komunikat w sprawie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych >>

 

Przyjazdy na UW

Od 1 września dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

 

  • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,
  • możliwość podróżowania,
  • wymagania dot. kwarantanny w Polsce,
  • możliwość zapewnienia zakwaterowania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w obiektach UW lub w innym miejscu,
  • zasadność i możliwość pokrywania kosztów ewentualnego przedłużonego przymusowego pobytu w Polsce.

Przyjazdy organizowane są zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych i w Polsce oraz zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

 

Studenci z zagranicy skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów, staż lub praktykę nie zostaną zakwaterowani w obiektach UW ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

 

Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

 

Komunikat w sprawie przyjazdów krajowych i zagranicznych >>