Uniwersytet Warszawski I stopień i jednolite

zaczynam studia

 

czyli rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie

 

REKRUTACJA W 9 KROKACH

Od kandydata do studenta.

Co zrobić, żeby studiować na UW?

 

1. Odwiedzić stronę www.irk.uw.edu.pl

Zapisy na UW odbywają się wyłącznie przez internet w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zamieszczane są tam szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. W systemie kandydaci zakładają swoje indywidualne konta rejestracyjne. Dzięki tym profilom mogą sami zapisać się na wybrane przez siebie kierunki. To właśnie tam dowiedzą się najszybciej o wynikach rekrutacji, mają dostęp do listy wszystkich potrzebnych dokumentów, mogą wydrukować wymagane podania, czy przesłać zdjęcie potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej.

 

2. Zapoznać się z katalogiem kierunków i zasadami rekrutacji

Lista kierunków wraz z zasadami rekrutacji publikowana jest na stronie Biura ds. Rekrutacji rok przed rozpoczęciem zapisów na studia. System internetowej rejestracji kandydatów udostępniany jest na początku roku kalendarzowego, choć na większość kierunków rejestracja rozpoczyna się w czerwcu. W najbliższej rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dostępnych będzie ponad 100 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Co roku dodawane są nowe propozycje. Uczelnia wspiera szczególnie te programy, które łączą wiedzę z wielu różnych dziedzin.

 

3. Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Formularz jest krótki, jego wypełnienie zajmuje zwykle kilkanaście minut. Podać należy podstawowe dane, takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie IRK.

Kwestionariusz na stronie IRK

 

4. Wprowadzić wyniki egzaminów maturalnych

Podstawą rekrutacji są wyniki egzaminów maturalnych. Kandydaci zaznaczają na swoim koncie rejestracyjnym przedmioty, z których zdawali egzaminy maturalne oraz ich poziomy, a następnie również wyniki. Nie wszyscy jednak muszą samodzielnie wpisywać je do systemu. Przy wypełnianiu deklaracji maturalnych w szkołach średnich maturzyści mogą zgodzić się na przetwarzanie ich danych osobowych. Oznacza to zgodę na automatyczne pobranie wyników z Krajowego Rejestru Matur. Kandydaci, którzy nie wyrazili takiej zgody, po odebraniu wyników wprowadzają je sami. Dane są później weryfikowane na podstawie złożonych dyplomów w macierzystych jednostkach. Kandydaci z polską maturą sprzed 2006 r., maturą IB lub EB wpisują samodzielnie wyniki maturalne, a kandydaci z dyplomem zagranicznym wczytują na swoje konto rejestracyjne zeskanowane wykazy ocen na dyplomie.

 

5. Wybrać z listy interesujące kandydata kierunki

Teoretycznie, każdy z kandydatów może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków (tyle, ile możliwości jest w katalogu). Najczęściej jednak kandydaci dokonują dwóch rejestracji. Co roku zdarzają się jednak osoby, rejestrujące się nawet 30 razy.

 

6. Uiścić opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł za jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), płaci się tylko raz. Zarejestrowani kandydaci otrzymują swój indywidualny numer konta bankowego, przeznaczony na dokonanie opłaty. Wszystkie informacje znajdą na swoim profilu w systemie IRK.

Opłata rekrutacyjna

 

7. Czekać na wyniki rekrutacji

Zakwalifikowani na studia zostaną kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. O tym, czy kandydat dostał się na studia dowie się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK. Tradycyjne listy wywieszane są też na poszczególnych wydziałach. Po zakończeniu rejestracji, na kilku kierunkach prowadzone są dodatkowo testy predyspozycji.

 

8. Złożyć dokumenty

Na złożenie dokumentów (m.in. podanie o przyjęcie na studia, świadectwo  maturalne, kopia dowodu osobistego) do komisji rekrutacyjnej działającej w macierzystej jednostce jest kilka dni. Wtedy zakwalifikowany kandydat zostaje oficjalnie przyjęty na studia. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoważne z rezygnacją ze studiów i wykreśleniem z listy rankingowej. Wówczas na miejsce osoby, która zrezygnowała, kwalifikowana jest kolejna z listy rezerwowej. Jeśli lista zostanie wyczerpana, a jednostka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, ogłaszana jest dodatkowa tura rejestracji.

Wymagane dokumenty

 

9. Rozpocząć naukę

 

Ważne informacje

Przydatne kontakty i linki:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Trwające rekrutacje (IRK)

Rekrutacja na studia równoległe

 

Biuro ds. Rekrutacji

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. 4

tel. 22 55 24 041-042

rekrutacja(at)adm.uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

Kandydaci zagraniczni/Foreign candidates

+48 22 55 24 043, +48 22 55 24 047, +48 22 55 24 048

admission(at)uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

 

Kandydaci niepełnosprawni

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminów maturalnych. Brane pod uwagę są punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także w zależności od kierunku, z jednego lub dwóch przedmiotów dodatkowych. Szczegółowe zasady określone są dla każdego kierunku oddzielnie, np. na chemii liczyć się będą wyniki z:

  • języka polskiego (waga procentowa 10%), kandydaci zagraniczni, którzy nie zdawali na maturze języka polskiego, mogą wpisać inny język,
  • matematyki (40%),
  • języka obcego nowożytnego (10%),
  • jednego z przedmiotów: chemia, biologia, fizyka i astronomia, informatyka (40%).

Liczba punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym mnożona jest przez jeden, a na podstawowym przez 0,6.

Więcej informacji znajduje się w katalogu kierunków, wystarczy wybrać odpowiedni kierunek z listy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeliczania wyników maturalnych osób posiadających:

maturę dwujęzyczną, międzynarodową lub europejską oraz możliwości przeniesienia z innych uczelni znajdują się na stronie rekrutacja.uw.edu.pl

Finaliści olimpiad

Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez uczelnię mogą otrzymać w rekrutacji na dany kierunek maksymalną liczbę punktów. Nie oznacza to jednak, że nie muszą zarejestrować się w systemie. Tak samo jak pozostali kandydaci, muszą oni przejść procedurę rejestracyjną, zakładając konto, zapisując się na interesujący ich kierunek i wnosząc opłatę rekrutacyjną, oraz złożyć odpowiednie dokumenty w swoich jednostkach.

Więcej informacji

Testy predyspozycji

Na kilku kierunkach prowadzone są dodatkowe egzaminy ustne, które mają za zadanie sprawdzić predyspozycje kandydata do studiowania na określonym kierunku, a następnie wykonywania danego zawodu. Kandydaci zagraniczni mogą umówić się na rozmowę on-line. W poprzednich latach testy predyspozycji odbywały się na kierunkach: artes liberales, indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, logopedia ogólna i kliniczna, Philosophy, Psychology, socjologia.