29 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mówi ono m.in. o obowiązku przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, organizacji publicznych wydarzeń, posiedzeń organów oraz podmiotów kolegialnych, służbowych wyjazdów i przyjazdów czy pracy na terenie UW.
Zarządzenie nr 217 rektora UW z 29 września 2020 roku w sprawie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH:

 • każdy członek wspólnoty UW oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 • aktualne wymogi higieniczno-sanitarne ogłaszane są przez kanclerza i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych UW;
 • obowiązuje zakaz przebywania na terenie uczelni osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, tych, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub zamieszkujących z takimi osobami;
 • kierownicy jednostek wchodzących w skład UW powinni do 12 października wyznaczyć na piśmie co najmniej jednego pracownika w jednostce, do obowiązków którego należy nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie w jednostce wymogów higieniczno-sanitarnych.

 

ORGANIZACJA PUBLICZNYCH WYDARZEŃ:

 • publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie UW, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz zajęcia Uniwersytetu Otwartego, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania, właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.

 

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH NA UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych UW oraz innych gremiów, w tym komisji rekrutacyjnych, kolegiów elektorów, Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz organów uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich odbywają się w zależności od postanowienia ich przewodniczącego: w trybie zdalnym (zgodnie z zarządzeniem nr 94 rektora UW z 12 maja 2020 r.) albo w obiektach UW (za przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych podczas posiedzenia odpowiedzialny jest przewodniczący odpowiednio organu, podmiotu lub gremium);
 • do posiedzeń w sprawach dyscyplinarnych stosuje się zarządzenie nr 131 rektora UW z 17 czerwca 2020 r.).

 

OBRONY:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., obrony rozpraw doktorskich, komisje habilitacyjne oraz kolokwia habilitacyjne odbywają się w trybie zdalnym;
 • obrony rozpraw doktorskich w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem nr 111 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
 • egzamin, obrona rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjne mogą odbyć się w obiektach UW, jeżeli tak postanowi przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej lub komisji habilitacyjnej w porozumieniu z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego.

 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • organizację kształcenia w stanie epidemii COVID-19 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach określa zarządzenie nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r.;
 • w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach UW prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • studenci i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie UW za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli zachowane zostaną w jej trakcie wymogi higieniczno-sanitarne.

 

OBOZY I SZKOŁY LETNIE:

 • zawiesza się organizację studenckich i doktoranckich obozów wyjazdowych, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
 • studenckie lub doktoranckie szkoły letnie mogą być realizowane w innym trybie niż zdalny, w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych, za których przestrzeganie odpowiada organizator szkoły letniej.

 

SŁUŻBOWE WYJAZDY I PRZYJAZDY:

 • służbowe wyjazdy zagraniczne są dozwolone, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoba wyjeżdżająca jest odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres podróży i pobytu za granicą;
 • przyjazdy gości krajowych i zagranicznych na UW są dozwolone za uprzednią zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

ORGANIZACJA PRACY:

 • decyzje dotyczące organizacji pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wymogów higieniczno-sanitarnych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki;
 • w uzasadnionych przypadkach wprowadza się możliwość świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym, w trybie dyżurów lub ruchomego czasu pracy;
 • rektor lub kanclerz może nakazać kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji ogólnouniwersyteckiej pracującej w trybie zdalnym natychmiastowe przejście na pracę w trybie dyżurów.

 

OBIEKTY UW:

 • kwaterowanie w akademikach i innych obiektach UW odbywa się na zasadach uwzględniających stan epidemii;
 • obowiązuje zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych;
 • studenci i doktoranci, zakwaterowani bądź ubiegający się̨ o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym obiekcie UW zobowiązani są̨ do złożenia na żądanie kierownika obiektu oświadczenia w sprawie skierowania lub odbywania przez nich kwarantanny.

 

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI:

 • dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zobowiązany jest zapewnić jej funkcjonowanie z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • na stronie internetowej BUW pojawią się informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki i obsługi czytelników, z zapewnieniem dostęp do literatury, w tym drogą elektroniczną w formie skanów;
 • wstęp na teren BUW może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanym z obowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

 

INNE:

 • z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych funkcjonują: domy studenta, Dom Pracownika Naukowego oraz obiekty świadczące usługi hotelowe „Hera” i „Sokrates”; Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” oraz Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” w Łukęcinie; obiekty sportowe Uniwersytetu Warszawskiego; przedszkole przy Domu Pracownika Naukowego i żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”; Stołówka Uniwersytecka;
 • dopuszcza się zezwolenie na działanie bufetów i punktów usługowych funkcjonujących na wynajmowanych od UW powierzchniach na pisemny wniosek najemców, jeżeli zachowane będą wymogi higieniczno-sanitarne. Zezwolenia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, który zawarł umowę z najemcą;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dowodów księgowych są uregulowane w zarządzeniu nr 67 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.;
 • kierownik jednostki wchodzącej w skład struktury organizacyjnej UW jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zdarzeniach związanych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danej jednostce poprzez przekazanie informacji na adres InfoCovid19(at)adm.uw.edu.pl. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania UW w okresie epidemii znajdują się w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. >>