W drugiej połowie 2024 roku zmieni się forma finansowania Programu Wieloletniego, kompleksowego planu rozwoju uczelni. Inwestycje realizowane będą m.in. dzięki środkom pochodzącym ze skarbowych papierów wartościowych. Zmiana umożliwi UW bardziej elastyczne dysponowanie środkami finansowymi w procesie inwestycyjnym.

Program Wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” to kompleksowy program rozwoju uczelni, którego celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli we wspieraniu przemian społecznych i gospodarczych. Program obejmuje budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków, z których korzystać będą studenci i pracownicy UW. W ramach programu powstają lub modernizowane są budynki naukowo-dydaktyczne, akademiki, przestrzenie sportowe oraz siedziby biur i jednostek uniwersyteckich.

 

Dostosowanie do potrzeb

Program Wieloletni realizowany jest na podstawie uchwały Rady Ministrów z 3 listopada 2015 roku (z późniejszymi zmianami), która określa m.in. środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację poszczególnych inwestycji, założenia tematyczne programu oraz harmonogram inwestycji.

 

Od drugiej połowy 2024 roku nastąpi zmiana formy finansowania inwestycji Programu Wieloletniego. Inwestycje finansowane będą ze środków własnych uczelni oraz skarbowych papierów wartościowych, w nawiązaniu do art. 40 ustawy z 28 lipca 2023 roku, zgodnie z którym w latach 2024–2027 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, przekazywać będzie Uniwersytetowi Warszawskiemu skarbowe papiery wartościowe.

 

Wprowadzenie nowych instrumentów finansowych związane jest z koniecznością dostosowania programu do zmieniającej się sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz potrzeb Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o Programie Wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016–2027” znajduje się na stronie UW >>