Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor elekt UW, w liście do elektorów, ogłosił prorektorów w kadencji 2020-2024. Badaniami naukowymi zajmie się prof. Zygmunt Lalak, współpracą i sprawami pracowniczymi – prof. Sambor Grucza, rozwojem – prof. Ewa Krogulec, a kwestiami studenckimi – prof. Sławomir Żółtek.

Podczas posiedzenia Kolegium Elektorów 17 czerwca na rektora UW w kadencji 2020-2024 wybrano prof. Alojzego Z. Nowaka. Zgodnie ze Statutem UW, powołuje on prorektorów. Wybór prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia konsultowany jest z przedstawicielami studentów i doktorantów.

 

18 sierpnia, w liście do członków Kolegium Elektorów, rektor elekt poinformował o składzie zespołu rektorskiego UW w kadencji 2020-2024.

Prorektorzy UW w kadencji 2020-2024:
  • prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza – prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych

Jest specjalistą w zakresie filologii germańskiej, glottodydaktyki, lingwistyki konfrontatywnej, technolingwistyki i translatoryki. W kadencjach 2008-2012 oraz 2016-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, a wcześniej dyrektora Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w tej jednostce. Zasiadał też w Kolegium Elektorów UW. Prof. Grucza przewodniczy Polskiemu Towarzystwu Lingwistyki Stosowanej. Zasiada też w zarządzie Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów.

 

  • prof. dr hab. Ewa Lena Krogulec – prorektor ds. rozwoju

Zajmuje się hydrogeologią. W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Wcześniej była prodziekanem tej jednostki. Kierowała również Zakładem Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych. Prof. Krogulec zajmuje stanowisko przewodniczącej Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w MNiSW, członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz wiceprzewodniczącą w Państwowej Radzie Gospodarki Wodnej.

 

  • prof. dr hab. Zygmunt Adam Lalak – prorektor ds. badań

Zainteresowania naukowe prof. Lalaka dotyczą fizyki oddziaływań fundamentalnych i kosmologii cząstek elementarnych. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Fizyki UW. Jest członkiem komitetu koordynacyjnego Priorytetowego Obszaru Badawczego „U podstaw mikro i makro świata” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW.

 

  • prof. ucz. dr hab. Sławomir Tadeusz Żółtek – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Specjalizuje się w zakresie teorii prawa, prawa karnego gospodarczego oraz prawa nowych technologii. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UW. Jest współzałożycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPiA.

Kadencja rektora i prorektorów rozpoczyna się 1 września 2020 roku i potrwa cztery lata.

 

Informacje o trybie powoływania prorektorów zawarte są w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, 26 czerwca 2019 r.)