8 dyscyplin prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim otrzymało w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej najwyższą możliwą kategorię A+, 12 – kategorię A, 4 – kategorię B+. Ewaluacja działalności naukowej objęła 24 dyscypliny prowadzone na UW.

Ewaluacja działalności naukowej została przeprowadzona za lata 2017−2021. Parametryzacja została przeprowadzona pierwszy raz na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jednostek podstawowych. Ocenie na UW poddano 24 dyscypliny naukowe.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co 4 lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych.

 

Dyscypliny były oceniane w 3 kategoriach: pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.