Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Ocenie poddano 24 dyscypliny naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, 8 z nich uzyskało najwyższą kategorię A+.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Ewaluacja za lata 2017-2021 została przeprowadzona na nowych zasadach − w obrębie dyscyplin, a nie jak do tej pory jednostek.

 

Dyscypliny oceniano w trzech kategoriach: pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, A, B+, B lub C. Od wyników ewaluacji zależy m.in. możliwość ubiegania się o status uczelni badawczej, wysokość finansowania dla uczelni i zakres jej autonomii w prowadzeniu kształcenia, a także uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Uniwersytet Warszawski w przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 uzyskał następujące kategorie naukowe:
kategoria A+

− historia

− nauki o bezpieczeństwie

− psychologia

− astronomia

− matematyka

− nauki chemiczne

− informatyka

− nauki fizyczne

 

kategoria A

− archeologia

− literaturoznawstwo

− filozofia

− językoznawstwo

− ekonomia i finanse

− geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

− nauki socjologiczne

− nauki o Ziemi i środowisku

 

kategoria B+

− nauki o sztuce

− nauki o kulturze i religii

− nauki o polityce i administracji

− nauki prawne

− pedagogika

− nauki o komunikacji społecznej i mediach

− nauki o zarządzaniu i jakości

− nauki biologiczne

W 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim trwały prace związane z przygotowaniami do ewaluacji jakości działalności naukowej. Został powołany Zespół Rektorski ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej, który tworzyły osoby reprezentujące wszystkie ewaluowane dyscypliny. Do zadań zespołu należało koordynowanie prac w poszczególnych dyscyplinach związanych z przygotowaniem uczelni do ewaluacji.

 

Pracował także zespół wsparcia administracyjnego, składający się z pracowników Biura Obsługi Badań, Biura Rektoratu i BUW, który służył pomocą merytoryczną i techniczną przy uzupełnianiu danych w systemach teleinformatycznych (POL-on, PBN, STUDNIA).

 

Kolejna ewaluacja obejmie okres 2022-2025 i odbędzie w 2026 roku.

 

Więcej informacji o wynikach ewaluacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.