14 naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało dofinansowanie na badania pilotażowe, kwerendy oraz staże naukowe o łącznej wysokości około 1,6 mln zł. NCN opublikowało wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA oraz kolejne listy rankingowe w ramach MINIATURY 6.

Ogłoszono drugą, trzecią i czwartą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. 12 badaczy i badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego zrealizuje projekty naukowe dzięki finansowaniu ze środków Narodowego Centrum Nauki. Otrzymają łącznie ponad 380 tys. zł na badania wstępne i pilotażowe oraz kwerendy. Opublikowano również wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. Dwa projekty zgłoszone przez badaczki UW otrzymają finansowanie o łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł.

 

MINIATURA 6

W konkursie na działanie naukowe MINIATURA o środki na trwające do 12 miesięcy badania, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowcy, którzy m.in. uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Na trzech najnowszych listach rankingowych konkursu jest 12 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymają dofinansowania na pojedyncze działania naukowe. Jeden z wyłonionych w konkursie projektów zakłada przeprowadzenie badań krajobrazu etniczno-kulturowego średniowiecznego Sudanu poprzez pilotażowe badania izotopowe szczątków ludzkich ze stanowiska Soba.

 

– Planowane działania są pierwszymi tego rodzaju badaniami nie tylko na tym stanowisku, ale na całym obszarze średniowiecznego królestwa Alwy. Otrzymane wyniki badań wstępnych umożliwią dalsze ukierunkowanie badań oraz precyzyjniejsze sformułowanie pytań badawczych dotyczących składu etnicznego populacji Soba oraz kosmopolitycznego charakteru miasta. Stworzą podbudowę do szeroko zakrojonych badań bioarcheologicznych populacji średniowiecznego miasta Soba, których celem w dalszej perspektywie będzie rekonstrukcja krajobrazu etniczno-kulturowego królestwa Alwy – mówi dr Joanna Ciesielska z Wydziału Orientalistycznego UW.

 

Natomiast dr Katarzyna Seroka z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w ramach projektu „Biblioteka Witolda Kazimierza Czartoryskiego (1876–1911). Kwerenda źródłowa” zamierza przeprowadzić badania i zdobyć informacje na temat księgozbioru oraz życia W. K. Czartoryskiego, niebędące dotąd przedmiotem analiz.

 

– Otrzymane finansowanie umożliwi przeprowadzenie kwerend w krakowskich instytucjach, przede wszystkim w Bibliotece Książąt Czartoryskich, gdzie znajduje się większa część spuścizny po Księciu, w tym archiwum prywatne oraz papiery familii, ale też w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Archiwum Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy – dodaje dr Katarzyna Seroka.

Lista badaczy UW nagrodzonych w drugiej, trzeciej i czwartej odsłonie konkursu MINIATURA 6:

 

 • dr Magdalena Skunik-Nuckowska (Wydział Chemii),
 • dr Maja Łukomska-Kowalczyk (Wydział Biologii),
 • dr Jan Błachnio (Wydział Historii),
 • dr Zofia Jakubów-Rosłan (Wydział Orientalistyczny),
 • dr Joanna Ciesielska (Wydział Orientalistyczny),
 • dr Katarzyna Seroka (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii),
 • dr Andrii Tupys (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych),
 • dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Maciej Ratyński (Wydział Chemii),
 • dr Michał Sadłowski (Wydział Prawa i Administracji),
 • dr Jakub Karasiński (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych),
 • dr Rafał Wieczorek (Wydział Chemii).
SONATINA 6

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 roku.

 

Laureaci 6. edycji konkursu podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze, np. z obszaru rolnictwa czy ekologii. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce znalazły się nie tylko projekty, które koncentrują się na badaniu wyzwań współczesności, ale również te przyglądające się uwarunkowaniom społeczno-ekonomicznym i religijnym występującym w przeszłości. Dwa projekty zaproponowane przez badaczki UW znalazły się na liście nagrodzonych.

 

Dr Karolina Frank z Wydziału Historii UW dzięki finansowaniu otrzymanemu w konkursie przyjrzy się roli oraz statusowi kobiet mieszkających w Epirze, greckich koloniach iliryjskich i Tesalii w IV-I w. p.n.e. Badania pomogą zweryfikować dotychczasowe teorie na temat życia Greczynek w okresie klasycznym i hellenistycznym, ale także poszerzą wiedzę na temat wielowymiarowości roli i statusu kobiet żyjących w bardziej peryferyjnych regionach Grecji antycznej.

 

Druga z nagrodzonych – dr Aldona Kostuch z Wydziału Chemii UW – otrzymane środki przeznaczy na badania dotyczące nowych wielofunkcyjnych hybrydowych elektrokatalizatorów o niskiej zawartości Pt do zastosowań w ogniwach paliwowych.

 

– Wyjaśnienie roli zastosowanych substechiometrycznych tlenków metali będzie istotne z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Oczekuje się, że dokładne określenie oraz lepsze zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy poszczególnymi składnikami katalizatora może przyczynić się do opracowania niedrogich, skutecznych i stabilnych wielofunkcyjnych materiałów hybrydowych dla ORR o niskiej zawartości Pt, co ma kluczowe znaczenie dla powszechnej komercjalizacji PEMFC. Dzięki temu uzyskane wyniki będą interesujące dla naukowców zaangażowanych w tematy związane z energią, katalizatorami i ogniwami paliwowymi – mówi dr Aldona Kostuch.

 

W ostatniej edycji konkursu złożono 157 wniosków, a eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 32 z nich, o wartości ponad 22 mln złotych. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.