Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground” organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), którego UW jest członkiem. Sesje plenarne forum miały miejsce 14 i 15 lutego w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

European Learning & Teaching Forum jest platformą, która umożliwia wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczelniami z całej Europy. Punktem wyjścia tegorocznego spotkania zorganizowanego na UW było założenie, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania na drodze do efektywnego kształcenia i nauczania, a zadaniem uczelni jest angażowanie i zachęcanie studentów oraz nauczycieli akademickich do rozwoju swoich kompetencji naukowych oraz głębsze włączenie samych studentów w procesy kształcenia.

 

Dwudniowe forum zostało podzielone na trzy sesje plenarne oraz towarzyszące im sesje tematyczne. Podczas pierwszej części poświęconej celom nauczania w szkolnictwie wyższym, uczestnicy dyskusji rozmawiali o tym jak wdrożyć model kształcenia skoncentrowanego wokół studentów oraz w jaki sposób cele kształcenia podlegają zmianom, w dobie rozwijającego się społeczeństwa i postępu w nauce.

 

– Bardzo ważne jest, by studenci czuli, że są częścią społeczności akademickiej, partnerami a nie konsumentami kształcenia i że mogą aktywnie się w ten proces zaangażować – mówiła Simone Buitendijk, Vice-Provost of Education z Imperial College London. Prof. Buitendijk podkreślała także konieczność zmiany akcentu z typowo teoretycznego na bardziej emipryczny, interaktywny model kształcenia studentów, co jest kluczowe jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego.

 

W ramach pozostałych sesji uczestnicy forum rozmawiali także o europejskich politykach dotyczących kształcenia i nauczania oraz ich przełożeniu na rzeczywistość akademicką a także o różnorodnych modelach wdrażanych przez uczelnie na przykładzie University College Cork oraz University of Oslo. Uzupełnieniem sesji plenarnych były seminaria tematyczne poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak: aktywne uczenie się czy ewaluacja nauczania i kształcenia.

 

Organizator wydarzenia, Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association) zrzesza ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów z całej Europy. EUA odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i w kształtowaniu polityki unijnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, innowacji i badań. Misją organizacji jest m.in. wzmacnianie widoczności uniwersytetów europejskich w skali globalnej oraz umożliwianie współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany wiedzy i doświadczenia.

 

– Tematy forum i czas, w którym są one poruszane, jest znakomity. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku zeszłego roku, wiele zmienia w działalności uniwersytetów, dając im większą wolność organizacyjną, a także przenosząc odpowiedzialność za kwestie kształcenie z poszczególnych wydziałów na poziom całego uniwersytetu – podkreślał prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas sesji otwierającej, dodając że w dynamicznie zmieniającym się świecie społeczność akademicka ma przed sobą wiele wyzwań i ważnych pytań o rolę uniwersytetów. – Czy celem kształcenia jest odnalezienie się absolwentów na rynku pracy, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, samodoskonalenie się czy wzmacnianie demokracji? Każda instytucja musi wyważyć te kwestie. Problemy te nie są jednak dylematami wyłącznie uniwersytetów w Polsce. Dlatego też jest to znakomity czas, żeby dzielić się na forum różnorodnymi opiniami i doświadczeniem.

 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz uczelni, wykładowcy akademiccy, studenci a także liderzy opinii i decydenci polityczni. Było to już drugie takie spotkanie w historii EUA. Pierwszy raz European Learning & Teaching Forum zorganizowano we wrześniu 2017 roku w Paryżu. Wnioski z tegorocznego forum zostaną przedstawione w formie webinarium pod koniec marca.

 

Więcej informacji o działalności Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów znajduje się na stronie organizacji.

 

Program forum