Zaangażowanie studentów w życie uczelni i ich poczucie przynależności do społeczności akademickiej to tematy projektu UNICOMM realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW. Celem przedsięwzięcia jest wskazanie czynników przyczyniających się do aktywnej partycypacji osób studiujących np. w działalności organizacji studenckich oraz opracowanie rekomendacji, z których będą mogły skorzystać inne uczelnie europejskie.

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu realizuje międzynarodowy projekt UNICOMM (University Community Active Participation Project). Celem projektu jest identyfikacja czynników, które umożliwiają aktywną partycypację studentów m.in. w: działaniach kół naukowych i organizacji studenckich, w projektach studenckich, zajęciach artystycznych i sportowych, działalności samorządowej oraz innych projektach społecznych i wolontariackich oferowanych przez uczelnie.

 

Głównymi rezultatami projektu będą narzędzia pozwalające na wzmacnianie kompetencji i wspieranie aktywnego zaangażowania studentów, w tym studentów zagranicznych oraz studentów aktywnych zawodowo. Finalnym efektem działań projektu będzie opracowanie wskazówek i rekomendacji, które pomogą europejskim uczelniom budować zaangażowaną społeczność.

 

Oprócz UCW, które jest koordynatorem projektu, w skład konsorcjum projektowego wchodzą: FHOÖ Studienbetriebs GmbH (Austria), European Students’ Union (Belgia) oraz Univerzita Palackeho V Olomouci (Czechy).

 

W pierwszym etapie projektu, do 12 kwietnia, dostępna będzie ankieta mająca na celu zbadanie perspektywy studenckiej dotyczącej budowania więzi z uczelnią: https://ex9937.customervoice360.com/uc/unicomm_survey/. Szczegółowe informacje o ankiecie znajdują się pod adresem: https://wolontariat.uw.edu.pl/survey-unicomm/.

 

– Z doświadczenia naszych poprzednich międzynarodowych oraz lokalnych projektów wiemy, że ważnym czynnikiem wzmacniającym partycypację studencką w życiu uczelni jest zaangażowanie i otwartość całej jej społeczności. Dzięki temu każda osoba może czuć się częścią uczelni i się z nią identyfikować. Projekt UNICOMM pozwoli nam pogłębić ten temat i zidentyfikować obszary, w których uczelnia może wspierać rozwój partycypacji studentów w taki sposób, w jaki oni sami tego potrzebują. Dlatego też pierwszym etapem jest ankieta, która ma na celu zbadanie indywidualnej perspektywy studenckiej dotyczącej budowania poczucia przynależności i więzi z instytucją – mówi Katarzyna Kucharska z Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu UW.

 

W dalszym etapie projektu przygotowany zostanie raport, w którym przedstawione zostaną motywacje i czynniki wpływające na budowanie więzi z uczelnią. Osoby studiujące zostaną także zaproszone do udziału w warsztatach oraz szkole letniej. Zebrane w wyniku projektu informacje zostaną opublikowane w formie podcastów, infografik i rekomendacji, z których będą mogły korzystać europejskie uczelnie. Częścią projektu będą także działania skierowane do osób pracujących na uczelniach.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa potrwa do końca sierpnia 2025 roku. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://wolontariat.uw.edu.pl/unicomm/.