Senat Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniu 16 grudnia podjął uchwałę w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego i respektowania wartości demokratycznych.

Na podstawie § 30 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

 

W poczuciu troski o wspólne dobro naszego kraju Senat Uniwersytetu Warszawskiego uznaje za konieczne przypomnieć, że fundamentem demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej jest trójpodział i równowaga władz oraz zasada rządów prawa jako sposób wykonywania władzy publicznej. Konstytucja, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe i przyjęta w ogólnopolskim referendum, jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej i obowiązuje wszystkie władze w państwie bez względu na wynik wyborów.

 

Dlatego w imieniu społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, której – niezależnie od różnic w poglądach politycznych – leży na sercu dobro kraju i bliskie są wartości demokratyczne, zwracamy się do podmiotów zaangażowanych w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego o poszanowanie ładu konstytucyjnego i wykonywanie swych zadań zgodnie z Konstytucją i w ramach jej przepisów, przy respektowaniu podstawowych kanonów demokratycznego państwa prawa.

 

Apelujemy do uczestników konfliktu o zaniechanie działań prowadzących do obniżania prestiżu Trybunału i osłabiania jego roli jako strażnika praw i swobód obywatelskich oraz o podjęcie kroków na rzecz rozwiązania kryzysu konstytucyjnego drogą szukania zgody i porozumienia, metodami właściwymi dla państwa prawa.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść uchwały Senatu UW w sprawie poszanowania ładu konstytucyjnego (pdf)