29 czerwca Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął Strategię UW na lata 2023–2032. W dokumencie, będącym efektem szerokich konsultacji ze społecznością akademicką, sformułowano cele rozwojowe uczelni dotyczące dydaktyki, badań naukowych, zarządzania i środowiska pracy.

Dokument przedstawia priorytetowe cele strategiczne i operacyjne Uniwersytetu Warszawskiego na kolejnych 10 lat. Odnoszą się one do czterech filarów działalności uczelni (wszechstronne kształcenie, doskonałość badawcza, odpowiedzialne zarządzanie uczelnią oraz rozwój infrastruktury, przyjazne i aktywizujące środowisko pracy) i są ułożone według najważniejszych kontekstów wynikających z bieżących wyzwań i szans Uniwersytetu, do których należą: wpływ na społeczeństwo, odpowiedzialność i procesy wewnętrzne, cyfryzacja, budowanie wspólnoty, umiędzynarodowienie.

 

– Jesteśmy największą społecznością akademicką w kraju, jedną z największych i najbardziej liczących się instytucji akademickich w naszej części Europy, instytucją o ogromnym potencjale i wielkich aspiracjach, na wskroś nowoczesną, z rozwiniętą kulturą innowacyjnych badań i edukacji, kreującą i upowszechniającą nowatorską wiedzę naukową, kształtującą trendy oraz odpowiedzialne postawy, jednocześnie starającą się odpowiadać na aktualne, a także przyszłe wyzwania. Jesteśmy i chcemy być instytucją, która szczyci się tradycjami akademickimi, wielkim dziedzictwem naukowym całych uniwersyteckich pokoleń, Uczelnią o silnym poczuciu wyjątkowości. Uczelnią, która potrafi troszczyć się także o to, co unikatowe i dla nas specyficzne. Mam nadzieję, że nasza nowa Strategia stanie się narzędziem, które przyczyni się do poprawy warunków tworzenia wybitnych i przełomowych badań oraz wzmacniania doskonałości dydaktycznej. Chcemy budować Uniwersytet jako otwartą, pionierską, ale i odpowiedzialną wspólnotę akademicką, której fundamentem są niezależność, zaangażowanie, odwaga w myśleniu, tolerancja, a także szacunek i dialog – pisze rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak we wstępie do dokumentu.

 

– Rozwój Uniwersytetu Warszawskiego, ze względu na złożoność i skalę działania tak dużej uczelni, a także dynamikę przemian we współczesnym świecie i otoczeniu, wymaga wizji uniwersytetu innowacyjnego, ambitnego, dążącego do doskonałości, otwartego na zmiany i dialog oraz promującego postawy odpowiedzialności. Aby wizję tę urzeczywistnić, UW planuje wzmacniać rozwój potencjału w obszarze kształcenia uniwersyteckiego, doskonałości badawczej, odpowiedzialnego zarządzania uczelnią, a także procesów dotyczących środowiska pracy, podejmować nowe wyzwania wynikające z konieczności ochrony klimatu, realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wielu innych tematów – podkreśla prorektor UW ds. rozwoju prof. Ewa Krogulec.

Cele Uniwersytetu Warszawskiego:

I Filar: Wszechstronne kształcenie

 • Zmienianie świata poprzez kształtowanie talentów i postaw
 • Nowoczesne kształcenie – w stronę dialogu i partycypacji
 • Innowacje cyfrowe w edukacji
 • Od relacji mistrz–uczeń do akademickiej wspólnoty wartości
 • Poszukując i inspirując – międzynarodowa wymiana edukacyjna

 

II Filar: Doskonałość badawcza

 • Odwaga i prawda naukowa
 • Usprawnienie procesów wspierających badania jako droga do doskonałości badawczej
 • Dojrzałość cyfrowa w działalności naukowej
 • Interdyscyplinarność badań – wspólnota działań i praktyk badawczych
 • Uniwersytet jako znaczący partner badawczy w środowisku międzynarodowym

 

III Filar: Odpowiedzialne zarządzanie uczelnią oraz rozwój infrastruktury

 • Wzmacnianie autorytetu Uczelni – w stronę szerszego otwarcia, współpracy i zaangażowania
 • Odpowiedzialność i sprawność u podstaw uniwersyteckiej kultury działania
 • Rozwój cyfrowej organizacji dla wzmocnienia spójności i zarządzania
 • Uniwersytet zintegrowany wokół wspólnych wartości
 • Wsparcie umiędzynarodowienia Uczelni impulsem rozwoju

 

IV Filar: Przyjazne i aktywizujące środowisko pracy

 • Wzmacnianie etosu nauczyciela akademickiego
 • Uniwersytet Warszawski przyjaznym pracodawcą
 • Transformacja cyfrowa a środowisko pracy
 • Wspierająca, współpracująca i odpowiedzialna wspólnota akademicka
 • Rozwój zawodowy dzięki mobilności międzynarodowej
Wdrożenie Strategii

Aby osiągnąć cele sformułowane w dokumencie, opracowany zostanie szczegółowy Plan wykonawczy, pozwalający na operacjonalizację i stałą aktualizację założeń oraz deklaracji. W dokumencie Strategii sformułowano przykładowe wskaźniki, za pomocą których w kolejnych latach będzie monitorowana i mierzona realizacja celów w poszczególnych filarach.

 

W realizacji Planu uczestniczyć będą przedstawiciele całej społeczności akademickiej.