Rada uczelni to organ uniwersytecki wprowadzony w szkołach wyższych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat UW powołał Radę uczelni UW 15 maja 2019 roku. Do końca roku 2019 odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW. Ich podsumowanie znaleźć można w „Sprawozdaniu Rady uczelni UW”.

Do zadań rady należy opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Rada monitoruje gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią, a także wskazuje kandydatów na rektora. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do końca 2020 roku.

 

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW, podczas których rada zajmowała się m.in. opiniowaniem projektu Statutu UW, inicjatywami o znaczeniu strategicznym dla uniwersytetu, procedurą wskazywania kandydatów na rektora. 17 września 2019 roku Rada uczelni UW uchwaliła swój regulamin.

Sprawozdanie Rady uczelni UW, 2019