26 czerwca, podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia, Senat UW przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2023 roku”. Dokument prezentuje informacje o poszczególnych grupach społeczności akademickiej, badaniach naukowych, relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowieniu czy finansach. Przedstawia także najważniejsze wydarzenia minionego roku.

Jest to czwarte sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji rektorskiej prof. Alojzego Z. Nowaka.

 

W sprawozdaniu można znaleźć informacje o wspólnocie akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego: jej liczebności, strukturze i rozwoju, a także poznać statystyki rekrutacyjne, dane o działalności naukowej, współpracy krajowej i międzynarodowej, mobilności czy relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Publikowane są tu również informacje finansowe: o przychodach, kosztach, wydatkach i wykonaniu planu finansowego uczelni. Dokument prezentuje ponadto stan nieruchomości Uniwersytetu, podjęte inwestycje i plany w zakresie Programu Wieloletniego. Sprawozdanie zawiera dodatkowo informacje na temat popularyzacji nauki, obecności UW w mediach i promocji jego wizerunku.

 

Miniony rok przyniósł wiele wyzwań, ale również powodów do dumy z działań podejmowanych przez członków naszej społeczności akademickiej. Głęboko wierzę, że dzięki współpracy i naszym wspólnym staraniom będziemy nadal dążyć do jak najdoskonalszej realizacji misji Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej Alma Mater – pisze prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, we wstępie do sprawozdania.

Medycyna, ewaluacja, wsparcie

W sprawozdaniu można przeczytać o najważniejszych osiągnięciach i wyzwaniach Uniwersytetu Warszawskiego w 2023 roku. Opisany jest tu proces powrotu przyszłych lekarzy na uczelnię, wyniki ewaluacji działalności naukowej, ocena śródokresowa Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, najnowsze inwestycje w ramach Programu Wieloletniego czy inicjatywy na rzecz klimatu i środowiska. Zaprezentowano również najważniejsze osiągnięcia naukowe, w tym nowych laureatów prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2023 roku (pdf)

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki w wersji online, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni. Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji ogólnouniwersyteckiej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.