Dla studentów, którzy mają wątpliwości dotyczące nowego Regulaminu Studiów UW, utworzono specjalny mail. Prezentujemy pierwsze pytania i odpowiedzi, które napłynęły w tej sprawie.

 

Pismo (BSS-441 -212/2015) prof. Marty Kicińskiej-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, w sprawie wyjaśnienia do pisma BSS-441-132/2015 dotyczącego interpretacji niektórych zapisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Czy zmieniony Regulamin Studiów UW dotyczyć będzie studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2015/2016?

 

Tak. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2015 roku. Są jednak dwa wyjątki:

 

uprawnienia nabyte na podstawie decyzji i rozstrzygnięć podjętych przed tym terminem zachowują moc obowiązującą (§ 2), czyli np. student, który uzyskał absolutorium w roku 2013/2014 i z dniem 30 września 2014 roku został skreślony z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, może ubiegać się o wznowienie studiów do końca września 2016 roku.

 

  • osoby, które mają absolutorium lub uzyskają je w bieżącym roku akademickim i zostaną skreślone z listy studentów przed 30 września 2015 roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej mogą ubiegać się o wznowienie studiów na dotychczasowych zasadach (§ 3).

 

Zakwalifikowałam się do programu Erasmus+ na semestr letni 2015/2016, który jest ostatnim semestrem moich studiów magisterskich. Zakładając, że po powrocie nie zdążę złożyć pracy magisterskiej, to czy będę mieć możliwość oddania jej do końca września, bez żadnych konsekwencji finansowych? Czy jeśli nie złożę pracy do 30 września 2016 zostanę skreślona z listy studentów?

Student, który na ostatnim semestrze studiów wyjeżdża na uczelnię zagraniczną w ramach programu Erasmus ma możliwość, jak każdy student UW, złożenia pracy magisterskiej na miesiąc przed planowanym terminem ukończenia studiów.

 

 

§ 40 ust. 1: Pracę dyplomową składa się nie później niż miesiąc przed planowym terminem ukończenia studiów, chyba że szczegółowe zasady studiowania stanowią inaczej.

 

Przed planowanym terminem ukończenia studiów można jednak złożyć wniosek do dziekana o przedłużenie studiów, jeśli dotyczy to tylko niezłożenia pracy dyplomowej. Dziekan może uznać, że wyjazd w ramach Erasmusa na ostatnim semestrze studiów jest wystarczającym uzasadnieniem do uzyskania takiego przedłużenia.

 

§ 40 ust. 2: Na wniosek studenta bądź na wniosek kierującego pracą dyplomową dziekan może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące od planowanego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

  • długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną lub opinią Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn.

 

Oczywiście w przypadku uzyskania zgody dziekana, przedłużenie studiów jest bezpłatne. Dopiero w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w określonym przez dziekana terminie student zostaje skreślony z listy studentów. Wtedy złożenie pracy dyplomowej może nastąpić dopiero po wznowieniu studiów.

 

Doprecyzujmy jeszcze, że terminowe ukończenie studiów to takie, które odbędzie się do 30 września. Jeśli dziekan wyrazi zgodę, to ten czas może zostać wydłużony do 31 grudnia.

 

W związku pytaniami dotyczącymi przepisów przejściowych obowiązujących studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich z rocznika 2014/15, chcę upewnić się, czy następująca interpretacja jest poprawna: osoby te obowiązuje „stary” regulamin, tzn. jeżeli nie obronią się do 30 września, mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać zgodę na przedłużenie studiów do 31 grudnia i nie muszą uczestniczyć w seminarium dyplomowym. Po skreśleniu ze studiów mogą przez następne dwa lata bezpłatnie wznowić się na czas obrony.

Studenci, którzy uzyskali absolutorium bez złożenia pracy dyplomowej i zostali skreśleni do 30 września 2015 roku zgodnie z par. 36 ust. 1 Regulaminu Studiów z 2014 r (Monitor UW z 2014 r., poz.105, pdf), mogą zostać wznowieni przed upływem 2 lat od skreślenia bez konieczności uzupełniania różnic programowych. Osoby te zostają wznowione na semestr/rok, podpisują umowę i zgodnie z par. 3 uchwały nr 351 Senatu  (Monitor UW z 2015 r., poz. 71, pdf) nie wnoszą opłat na podstawie przepisów przejściowych. Osoby te po wznowieniu nie muszą uczestniczyć w seminarium dyplomowym.

 

Studenci, którzy uzyskali absolutorium bez złożenia pracy dyplomowej do 30 września 2015 roku i którym przedłużono studia o trzy miesiące na podstawie par. 35 ust.2 Regulaminu Studiów z 2014 roku (Monitor UW z 2014 r., poz.105, pdf), po czym zostali skreśleni do 31 grudnia 2015 roku z powodu niezłożenia pracy dyplomowej mogą zostać wznowieni na tych samych zasadach.

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące nowego Regulaminu Studiów mogą wysyłać je na adres regulaminstudiow(at)uw.edu.pl. Na część pytań, które pojawiały się w przestrzeni publicznej do tej pory, odpowiedzi już teraz można znaleźć w dwóch oświadczeniach: Nowy regulamin studiów UW Zmiany w regulaminie studiów UW