6 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad 300 programów studiów. Wyniki naboru na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia zostaną ogłoszone 22 lipca.

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w kraju, na której można studiować na kierunkach humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych, a także w ramach indywidualnych studiów międzydziedzinowych czy na studiach, gdzie językiem wykładowym jest język angielski. Od roku akademickiego 2023/2024 na UW prowadzony jest kierunek lekarski.

 

Uczelnia ma w ofercie ponad 300 programów studiów. Z ofertą studiów w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 można się zapoznać na stronie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, za pomocą którego możliwa jest rejestracja na studia. Oferta studiów dostępna jest też na stronie Biura ds. Rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji
 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK);
 • 10 lipca: ostatni dzień rejestracji w IRK;
 • 22 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 23–25 lipca: przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia

Pełny harmonogram rekrutacji >>

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

Terminy rekrutacji na studia z wydłużonym terminem rejestracji, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia, określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały nr 269 Senatu UW z 24 maja 2023 rokuTerminy rejestracji są widoczne przy każdym kierunku studiów w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”).

 

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Dodatkowe egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone na kierunkach:

 • Architektura Przestrzeni Informacyjnych;
 • Indywidualne studia międzydziedzinowe organizowane przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych;
 • Logopedia ogólna i kliniczna;
 • Psychologia (Psychology) – tylko na studia w języku angielskim;
 • Publikowanie współczesne.

Ze statystykami rekrutacyjnymi (liczba kandydatów na jedno miejsce, progi punktowe w ubiegłych latach) można się zapoznać na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Nowe kierunki studiów
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

To kierunek o profilu ogólnoakademickim, który kontynuuje najlepsze tradycje dotychczas

oferowanego kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek oferuje trzy nowe specjalizacje: zarządzanie kryzysowe, służby mundurowe, cyberprzestępczość.

 

 • Business and Management, studia pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania

Studia mają na celu przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami w globalnym otoczeniu biznesowym. W ramach studiów teoria zarządzania i jakości, zintegrowana zostanie z ekonomią, finansami i naukami prawnymi, co umożliwi kompleksowe podejście do analiz i diagnoz sytuacji biznesowych.

 

 • Edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną, studia pierwszego stopnia na Wydziale Pedagogicznym

Studia są skierowane do osób angażujących się w działania społeczności lokalnej, zainteresowanych aktywnością w organizacjach pozarządowych, chcących pracować w charakterze animatorów lub edukatorów w przestrzeni pozaszkolnej. Studenci tego kierunku uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu: animator społeczno-kulturalny, pedagog animacji kulturalnej, animator czasu wolnego młodzieży oraz wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 • Energetyka jądrowa, studia pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki

Studia będą realizowane we współpracy z uczelniami mającymi wieloletnie doświadczenie w

kształceniu kadry elektrowni jądrowych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w sektorze energetyki jądrowej, w obszarze bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, prowadzić badania naukowe w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych i ośrodkach przemysłowych oraz współkształtować politykę energetyczną kraju.

 

 • Adult Education and Developmental Activities Design, studia drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym

Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych. Absolwenci kierunku będą posiadali umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji programów kształcenia dorosłych oraz do pracy w różnych środowiskach, takich jak placówki edukacyjne, organizacje non-profit, agencje rządowe, firmy i międzynarodowe organizacje rozwojowe.

 

 • Edukacja alternatywna z edukacją artystyczną, studia drugiego stopnia na Wydziale Pedagogicznym

Absolwenci tego kierunku uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu: pedagoga/edukatora

edukacji alternatywnej, edukatora w działach edukacyjnych instytucji artystycznych i instytucji

kultury, instruktora amatorskiego ruchu artystycznego (teatralnego), kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Dodatkowo po zrealizowaniu studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku edukacja alternatywna uzyskają uprawnienia pedagoga szkolnego.

 

 • Europejskie studia ukrainistyczne, studia drugiego stopnia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do uczestnictwa w przestrzeniach instytucjonalno-

medialnych, w tym instytucjach kulturalno-oświatowych, placówkach dyplomatycznych oraz

instytucjach administracji publicznej. Rozwinięte zdolności językowe w zakresie biznesu pozwolą im również na pracę w organizacjach związanych z turystyką i handlem międzynarodowym.

 

 • Rachunkowość i controlling, studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania

Absolwenci kierunku posiadać będą szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w

rachunkowości. Kierunek oferuje dwie ścieżki kształcenia: rachunkowość i rewizja finansowa oraz controlling.

 

 • Sztuka pisania, studia drugiego stopnia na Wydziale Polonistyki

To kontynuacja studiów pierwszego stopnia, która umożliwia rozwijanie zainteresowań związanych z tworzeniem literatury i pogłębianie literaturoznawczych kompetencji badawczych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w redakcjach pism, wydawnictwach, instytucjach związanych z nowymi mediami, marketingu medialnym, portalach internetowych, a także jako copywriter, twórca literatury czy krytyk literacki.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów tematycznych

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów w roku akademickim 2024/2025 określa uchwała nr 579 Senatu UW z 24 czerwca 2020 roku ws. zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2024/2025 wraz z załącznikiem (z późn. zm.).

 

Uprawnienia wynikające z uzyskania tytułu laureata lub finalisty w rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na UW w roku akademickim 2024/2025 przysługują osobom, które posiadają zaświadczenie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, wydane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2020/2021.

 

Szczegółowe informacje o dotyczące rekrutacji na studia na UW laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW oraz w systemie IRK.

 

Wśród olimpiad organizowanych przez Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2023/2024 były m.in.: