Na UW ruszyła rekrutacja doktorantów i doktorantek. W tym roku dostępnych jest 330 miejsc w czterech szkołach doktorskich: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej.

Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa cztery lata. Istnieje możliwość nauki w języku angielskim, a zajęcia odbywają się stacjonarnie. Każda osoba podejmująca naukę otrzymuje stypendium. Po roku uczestnicy szkół doktorskich składają indywidualny plan badawczy, a po dwóch latach przechodzą ocenę śródokresową. Kształcenie kończy się złożeniem rozprawy.

 

Rola promotora

Dla osób ubiegających się o stopień doktora ważną rolę pełni promotor. Powinien to być pracownik UW: doktor habilitowany, profesor lub emerytowany profesor. Swojego kandydata na promotora kandydaci powinni wybrać jeszcze przed ubieganiem się o przyjęcie do szkoły. Lista nauczycieli akademickich, którzy oferują pełnienie roli promotora, znajduje się pod adresem: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

 

Dyscypliny kształcenia wraz z limitem przyjęć w roku 2022/2023

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych (rejestracja w IRK od 10 maja do 7 czerwca)

 

 • archeologia – limit 7 miejsc
 • filozofia – limit 11 miejsc
 • historia – limit 16 miejsc
 • językoznawstwo – limit 23 miejsca
 • literaturoznawstwo – limit 25 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – limit 12 miejsc
 • nauki o sztuce – limit 6 miejsc

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (rejestracja w IRK od 10 maja do 7 czerwca)

 

 • ekonomia i finanse – limit 13 miejsc
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – limit 5 miejsc
 • nauki o bezpieczeństwie – limit 4 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – limit 5 miejsc
 • nauki o polityce i administracji – limit 18 miejsc
 • nauki o zarządzaniu i jakości – limit 5 miejsc
 • nauki prawne – limit 25 miejsc
 • nauki socjologiczne – limit 11 miejsc
 • pedagogika – limit 5 miejsc
 • psychologia – limit 9 miejsc

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (rejestracja w IRK od 1 kwietnia do 19 maja)

 

 • astronomia – limit 5 miejsc
 • matematyka i informatyka – limit 22 miejsc
 • nauki biologiczne – limit 17 miejsc
 • nauki chemiczne – limit 18 miejsc
 • nauki fizyczne – limit 27 miejsc
 • nauki o Ziemi i środowisku – limit 11 miejsc

 

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska (rejestracja w IRK od 5 maja do 19 czerwca)

 

 • MSD – limit 20 miejsc
 • program Quantitative Psychology and Economics – limit 10 miejsc.

Szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szkół: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.