Naukowcy Instytutu Socjologii UW przygotowali propozycję kursu online dotyczącego podstawowych koncepcji oraz narzędzi modelowania dynamiki zjawisk społecznych. Projekt pn. „Action for Computational Thinking in Social Sciences” zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu wniosków składanych w ramach konkursu programu „Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego”.

Jednym z założeń konkursu „Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” jest pomoc w realizacji międzynarodowej współpracy przedstawicieli świata nauki i gospodarki na rzecz innowacji w funkcjonowaniu szkół wyższych. Autorzy zgłaszanych w jego ramach wniosków proponują rozwiązania mające unowocześnić ofertę dydaktyczną uczelni, zmodyfikować ją zgodnie z aktualnym społecznym oraz gospodarczym zapotrzebowaniem, a także podnieść jakość kształcenia.

 

Nad projektami pracowały konsorcja składające się z co najmniej trzech podmiotów (instytucji, przedsiębiorstw etc.) pochodzących z różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

 

Pierwsze miejsce wśród autorów wniosków złożonych w Polsce zajął zespół z IS. W jego skład wchodzą: dr Katarzyna Abramczuk , dr Anna Baczko-Dombi oraz dr Agata Komendant-Brodowska. Zwycięski projekt badaczek z UW nosi tytuł „Action for Computational Thinking in Social Sciences” (ACTISS).

 

Kurs modelowania dynamiki zjawisk społecznych

Celem ACTISS jest opracowanie i wdrożenie ogólnodostępnego kursu online dotyczącego podstawowych koncepcji oraz narzędzi modelowania dynamiki zjawisk społecznych. Będzie on służył głównie studentom nauk społecznych, którzy obecnie mają utrudniony dostęp do materiałów szkoleniowych w przystępny sposób wyjaśniających powyższe kwestie. Ta umiejętność zaś uważana jest za coraz bardziej użyteczną ze względu na zróżnicowanie i rozwój sektora gospodarczego. – Niestety, podejście formalne jest często postrzegane przez studentów nauk społecznych jako trudne. Jest to związane m.in. z lękiem przed matematyczną stroną modeli oraz z autostereotypami („To nie dla mnie”) – tłumaczy dr Katarzyna Abramczuk z Instytutu Socjologii WFiS UW, jedna ze współtwórczyń projektu. – Druga bariera w nauczaniu modelowania leży po stronie nauczycieli, a właściwie dostępnych materiałów dydaktycznych. Celem projektu ACTISS jest przełamanie obu tych barier. Powstaną materiały niewymagające znajomości matematyki wykraczającej poza zakres programu szkoły średniej i bazujące na przykładach o ściśle społecznym charakterze.

 

– Co ważne, dzięki umieszczeniu materiałów dydaktycznych na stronie internetowej projektu, będą one dostępne dla wszystkich zainteresowanych – nie tylko tych uczestniczących w kursie – mówi dr Anna Baczko-Dombi z Instytutu Socjologii WFiS UW. – Ponadto, oprócz materiałów adresowanych bezpośrednio do studentów, przygotujemy również materiały dla wykładowców (tzw. teacher’s guide).

 

Zamierzeniem twórców kursu jest też pokazanie, że włączenie modelowania w proces badawczy może być bardzo przydatne. – W tym celu będziemy zwracać się do ekspertów z tej dziedziny (zarówno na UW, jak i innych uczelniach europejskich) z prośbą o podzielenie się swoimi doświadczeniami, np. w formie krótkich wywiadów, które potem oglądać będą uczestnicy kursu – dodaje dr Agata Komendant-Brodowska z Instytutu Socjologii WFiS UW.

 

Współpraca międzynarodowa

Prace nad realizacją projektu będą prowadzone we współpracy z naukowcami holenderskiego Rijksuniversiteit Groningen i niemieckiego the Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society. – Partnerzy do projektu zostali dobrani tak, aby osiągnąć efekt synergii. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Groningen mają doświadczenie w nauczaniu modelowania formalnego w naukach społecznych, ale koncentrują się na innych aspektach i technikach. Instytut Humboldta specjalizuje się w nowoczesnych technikach związanych z przekazywaniem i popularyzacją wiedzy, w szczególności użycia technik cyfrowych w szkolnictwie wyższym. Będzie zatem wspierał projekt od strony dostępności i klarowności przekazu oraz stosowania nowoczesnych technologii w edukacji – mówi dr Katarzyna Abramczuk.

 

Jak dodaje współtwórczyni projektu, wykonane w jego ramach prace wzmocnią ofertę dydaktyczną UW. – Opracowując nowe materiały, zamierzamy zwiększyć widoczność uniwersytetu jako ośrodka promującego nowoczesne rozwiązania w nauczaniu i edukację interdyscyplinarną. Ponadto, mamy nadzieję na uzyskanie efektu synergii w związku z przygotowywaniem przez Instytut Socjologii UW nowego kierunku studiów poświęconego socjologii cyfrowej w ramach programu PO WER 3.5 – tłumaczy dr Katarzyna Abramczuk.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 262 559 euro. Jego realizacja potrwa trzy lata. – Planujemy, że pierwsza edycja kursu internetowego ruszy w lutym 2021 roku – mówi dr Agata Komendant-Brodowska.

 

Jednym z zagranicznych podmiotów, który również otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu programu „Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego” jest francuska organizacja Animafac. Wśród partnerów kierowanego przez nią konsorcjum znajduje się m.in. Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu będzie współpracowało nad projektem „European STEP”, którego główny cel stanowi rozwój oraz ujednolicenie metod walidacji zaangażowania społecznego (np. wolontariatu) studentów. Szczegółowe informacje>>