W pierwszych rozstrzygniętych w tym roku konkursach Narodowego Centrum Nauki pracownicy UW zdobyli 11 grantów na sumę 14,3 mln zł. 2 subsydia otrzymali przedstawiciele nauk społecznych, 9 pozostałych badacze zajmujący się naukami ścisłymi i technicznymi.

 

Spośród wszystkich instytucji aplikujących o granty, UW zajął trzecie miejsce. Różnice w czołówce były nieznaczne: najwięcej subsydiów – 13 – zdobyli naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (15,4 mln zł), drugie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński (13; 14,5 mln zł).

 

Laureaci

 

Harmonia – konkurs na badania prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej

dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, Wydział Historyczny, Rola środowiska w procesie urbanizacji w Syrii w późnym chalkolicie: analiza masowych pochówków z Tell Madżnuna, 230 tys. zł

 

dr hab. Adam Babiński, Wydział Fizyki, Fizyka dwuwymiarowych struktur półprzewodnikowych w silnych polach magnetycznych, 1,2 mln zł

 

prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Funkcjonały energii krzywiznowych dla niegładkich podzbiorów przestrzeni euklidesowej, 425 tys. zł

 

dr hab. Jacek Adam Majewski, Wydział Fizyki, Teoria hybrydowych grafenowych struktur warstwowych sprzężonych z metalami i izolatorami, 750 tys. zł

 

dr Julian Srebrny, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Eksperymentalna identyfikacja egzotycznych struktur jądrowych – wykorzystanie układu EAGLE we współpracy z europejskimi ośrodkami fizyki jądrowej, 1,9 mln zł

 

Maestro – konkurs na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców

prof. dr hab.  inż. Jan Witold Augustyński, Centrum Nowych Technologii, Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali – od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych, 2,7 mln zł

 

Sonata Bis – konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego

dr Robert Krzysztof Wiśniewski, Wydział Historyczny, Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie, 1,1 mln zł

 

dr Jan Suffczyński, Wydział Fizyki, Sprzężenie światło-materia w układzie z dwoma sprzężonymi mikrownękami optycznymi na bazie półprzewodników II-VI, 1,5 mln zł

 

dr inż. Michał Maciej Barbasiewicz, Wydział Chemii, Nowe zastosowania związków siarki i selenu w syntezie organicznej, 1,5 mln zł

 

dr hab. Sławomir Marcin Sęk, Wydział Chemii, Oddziaływania lipopeptydów z modelowymi membranami biomimetycznymi, 1,4 mln zł

 

dr Piotr Kwiatkowski, Wydział Chemii, Asymetryczna kataliza organiczna w warunkach wysokociśnieniowych – nowe perspektywy i zastosowania, 1,5 mln zł