Na początku roku rozpoczęło działalność nowe, interdyscyplinarne laboratorium Digital Economy Lab (DELab), które zajmować się będzie nowoczesnymi technologiami oraz ich wykorzystaniem dla gospodarki i rozwoju społecznego. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

 

Przedsiębiorczość, innowacje, rynek pracy

Badania Digital Economy Lab (DELab) poruszać będą przede wszystkim zagadnienia związane z przedsiębiorczością, innowacyjnością oraz przeobrażeniami na rynku pracy. Prowadzone będą w ramach dwóch ścieżek: „inteligentna przedsiębiorczość i innowacje” oraz „praca i umiejętności przyszłości”. Projekty dotyczyć będą m.in. roli samorządów w dostosowaniu przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych tendencji w gospodarce, innowacyjności firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, kompetencji cyfrowych Polaków oraz przyczyn wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi w UE.

 

Otwarcie na otoczenie

Powstanie DELab’u doskonale wpisuje się w strategię Uniwersytetu, przewidującą większe otwarcie na współpracę z biznesem i partnerami społecznymi, a także lepsze wykorzystanie potencjału uczelni na rzecz otoczenia. Laboratorium będzie współpracować z samorządami, ośrodkami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami prywatnymi i organizacjami pracodawców. Wyniki prac naukowych mają znaleźć praktyczne zastosowanie, np. poprzez dostarczanie pomysłów z dziedziny cyfryzacji władzom lokalnym.