W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Rodzicom lub prawnym opiekunom sprawującym w tym czasie opiekę nad dziećmi poniżej 8. roku życia przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Publikujemy wzory oświadczeń, które należy złożyć, ubiegając się o to świadczenie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie kraju. Obowiązuje ono od 12 do 25 marca (włącznie z okresem przejściowym w dniach 12-13 marca) i dotyczy żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicom lub opiekunom prawnym sprawującym opiekę nad dziećmi poniżej 8. roku życia i objętym ubezpieczeniem chorobowym przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przysługuje zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli ubezpieczony wpisze w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli ubezpieczony takie okresy wskaże we wniosku. Ubezpieczeni mogą zatem wskazywać albo okres łącznie (np. cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca), albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub też inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

 

W odniesieniu do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, m. in. zasiłek ten nie przysługuje jeśli jest inny domownik – drugi rodzic dziecka – który może dziecku zapewnić opiekę, np. matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, abo ojciec korzysta z urlopu ojcowskiego.

 

Pracownicy UW ubiegający się o świadczenie powinni złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

 

Szczegółowe informacje na temat opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek oświatowo-wychowawczych znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>

 

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć na wydział lub do Działu Płac w Kwesturze UW.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (.pdf)

          

 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (.doc)
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (ZUS) (.pdf)