Uniwersytet Warszawski Opieka medyczna

Medycyna pracy

Od  2011 roku na UW nie funkcjonuje już Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PALMA”. Obecnie w placówkach zajmowanych kiedyś przez „PALMĘ” działalność prowadzi firma CenterMed. Uniwersytet podpisał z nią umowę na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy. Oznacza to, że pracownicy i studenci UW powinni zrobić badania wstępne, kontrolne i okresowe w placówkach CenterMed.

lekarze POZ Centermed Warszawa (pdf)

specjaliści w Centermed Warszawa (pdf)

 

ZUS – przydatne informacje
  • Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków najbliższej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.
  • Za osoby przebywające na urlopie bezpłatnym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie są odprowadzane.
  • Osoby urodzone po 1.01.1969 r., które po raz pierwszy podejmują pracę, mają obowiązek przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
EKUZ − Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Osoby, które wyjeżdżają na jakiś czas do któregokolwiek z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Szwajcarii powinny zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do korzystania z opieki zdrowotnej tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia danego kraju.

 

Aby otrzymać kartę EKUZ należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Mazowiecki oddział NFZ znajduje się na ul. Chałubińskiego 8 – wejście od ul. Wspólnej. Karta wystawiana jest na 6 miesięcy.

Do wniosku o wydanie EKUZ należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

 

pracownicy (do wyboru):

  • aktualny RMUA,
  • zaświadczenie Biura Spraw Pracowniczych (druk ZUS ZUA),

członkowie rodziny:

  • zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA),
  • w przypadku osób, które ukończyły 18. rok życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych dokument potwierdzający dysfunkcje.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub www.ekuz.nfz.gov.pl.

Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników UW i ich rodzin:

Pracownicy UW i członkowie ich rodzin mogą skorzystać z dobrowolnych, płatnych pakietów ubezpieczeń.

Więcej informacji