Uniwersytet Warszawski Ubezpieczenia

ZUS – przydatne informacje

  • Pracownik ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków najbliższej rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.
  • Za osoby przebywające na urlopie bezpłatnym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie są odprowadzane.
  • Osoby urodzone po 1.01.1969 r., które po raz pierwszy podejmują pracę, mają obowiązek przystąpienia do Otwartego Funduszu Emerytalnego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy.
  • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

EKUZ − Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Osoby, które wyjeżdżają na jakiś czas do któregokolwiek z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz EFTA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Szwajcarii powinny zabrać ze sobą dokument potwierdzający prawo do korzystania z opieki zdrowotnej tj. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia danego kraju.

 

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia. Mazowiecki oddział NFZ znajduje się na ul. Chałubińskiego 8 – wejście od ul. Wspólnej. Karta wystawiana jest na 6 miesięcy.

 

Do wniosku o wydanie EKUZ należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ

 

pracownicy (do wyboru):

  • aktualny RMUA,
  • zaświadczenie Biura Spraw Pracowniczych (druk ZUS ZUA),

członkowie rodziny:

  • zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA),
  • w przypadku osób, które ukończyły 18. rok życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki,
  • w przypadku osób niepełnosprawnych dokument potwierdzający dysfunkcje.

Szczegółowe informacje dotyczące wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia lub www.ekuz.nfz.gov.pl.

 

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Pracownicy i studenci UW wyjeżdżający za granicę, którzy nie są delegowani lub kierowani z UW, członkowie ich rodzin oraz osoby towarzyszące mogą na okres wyjazdu przystąpić na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance za granicą oraz ubezpieczenia: NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA, na podstawie polisy otwartej numer WA50/002144/22/A.

 

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zakażenia koronawirusem, w szczególności COVID-19, niezależnie od stanu ogłoszonej pandemii lub epidemii.

 

W celu zgłoszenia się do ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, podpisać go (wnioski za niepełnoletnie dzieci podpisują ich rodzice) i przesłać na poniższy kontakt:
Leonard Pilipczuk, firma brokerska Mentor SA, e-mail: mentorlu@mentor.pl, tel. +48 502 027 630

Oferta ubezpieczenia

Ubezpieczenie biznes&podróż

Szczegóły ubezpieczenia SWU_ERGO HESTIA

Statut Stowarzyszenia Horyzont Pro

 

Likwidacja szkód

Schemat likwidacji szkód majątkowych Uniwersytetu Warszawskiego w TUiR Allianz Polsa S.A.

Informacje i formularz zgłoszenia szkody do pobrania (pdf)

 

Dodatkowe ubezpieczenie >>

Informacji na temat dodatkowych ubezpieczeń grupowych oraz prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego udzielają pracownicy Biura Spraw Pracowniczych z sekcji ds. ubezpieczeń.

Biuro Spraw Pracowniczych

sekcja ds. ubezpieczeń

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, parter, pok. 1

tel. 22 55 20 840, 55 24 018, 55 20 851

fax 22 55 24 035

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn