Od 1 września pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość okazjonalnego wykonywania obowiązków służbowych w formie zdalnej. Zawnioskować można o maksymalnie dwadzieścia cztery dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym.

5 lipca 2023 roku ukazało się zarządzenie nr 127 rektora UW w sprawie zasad wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z nim z tej możliwości mogą skorzystać zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Praca zdalna musi być wykonywana na terytorium Polski. Dodatkowo należy obligatoryjnie spełniać następujące warunki:

  • rodzaj i zakres wykonywanych przez pracownika obowiązków lub organizacja pracy i specyfika zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną UW, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki, nie wymagają bezpośredniej obecności pracownika na terenie pracodawcy w celu świadczenia przez pracownika pracy;
  • wyniki pracy mogą być w znacznym zakresie przedkładane bezpośredniemu przełożonemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a bezpośredni przełożony ma możliwość monitorowania wykonywanej pracy i jej efektów;
  • pracownik wykorzystuje do pracy zdalnej przenośny sprzęt służbowy;
  • możliwe jest utrzymanie wysokiej jakości świadczonej pracy, a wykonywanie pracy w trybie zdalnym nie prowadzi do obniżenia jej efektywności lub pogorszenia współpracy pomiędzy pracownikami;
  • praca zdalna będzie wykonywana w warunkach zapewniających poszanowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Ze względu na charakter obowiązków służbowych z możliwości wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej wyłączeni są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi, ochrony, kierowców, robotniczych i instruktorów.

 

Okazjonalna praca zdalna nie obejmuje prac:

  • szczególnie niebezpiecznych;
  • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
  • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
  • powodujących intensywne brudzenie.
24 dni

Pracownicy mogą wnioskować o maksymalnie dwadzieścia cztery dni okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym. Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na jej wykonywanie należy składać w systemie SAP FIORI. 

 

Ścieżka wnioskowania oraz akceptacji wniosku o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej jest taka sama jak w przypadku wniosków o urlop wypoczynkowy – pracownik składa wniosek o okazjonalną pracę zdalną za pomocą karty „Wnioski urlopowe” (na stronie głównej portalu SAP FIORI), a następnie z listy rozwijanej „Rodzaj wniosku” wybiera opcję „Praca zdalna okazjonalna”.

Zarządzenie nr 127 rektora UW z 5 lipca 2023 roku określa zasady wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej na Uniwersytecie Warszawskim, wzory dokumentów dotyczących wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej na uczelni, kartę oceny ryzyka przy pracy zdalnej wraz z zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, a także instrukcję ochrony danych osobowych oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przy wykonywaniu pracy zdalnej.