17 października odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Witolda Wołodkiewicza, wybitnego prawnika. Profesor związany obecnie z wydziałem „Artes Liberales” UW obronił pracę doktorską w 1961 roku. Osoby, które zabrały głos podczas uroczystości, podkreślały wkład profesora Wołodkiewicza w budowę i rozwój polskiej romanistyki prawniczej oraz zaangażowanie w naukową współpracę międzynarodową.
Prawo rzymskie a współczesność

Na uroczystości odbywającej się w Sali Senatu UW byli obecni dziekani wydziałów Prawa i Administracji oraz „Artes Liberales”, którzy wygłosili mowy na cześć Jubilata. – Dla mnie Profesor Wołodkiewicz jako uczony jest przede wszystkim autorem dwóch tomów „Czy prawo rzymskie przestało istnieć?” i „Europa i prawo rzymskie: szkice z historii europejskiej kultury prawnej”. Przez te tomy profesor Wołodkiewicz nam sugeruje, że (…) my w gruncie rzeczy cały czas posługujemy się prawem rzymskim, często sobie nawet nie zdając sprawy – mówił podczas uroczystości prof. Tomasz Giaro, dziekan WPiA.

 

Prof. Robert A. Sucharski, dziekan Wydziału „Artes Liberales” zwrócił z kolei uwagę na szczególny moment, na który przypadło odnowienie doktoratu prof. Wołodkiewicza: – Spotykamy się dzisiaj na uroczystości odnowienia doktoratu pana profesora Witolda Wołodkiewicza. Dzisiaj, to jest 17 października 2019 roku, czyli dokładnie 27 lat od uchwalenia Ustawy Konstytucyjnej, tzw. Małej Konstytucji roku 1992 i równie dokładnie 22 lata od wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszego aktu prawnego w naszym kraju. Przywołuję te dwa wydarzenia nie bez kozery. Mówią one o wartości i znaczeniu systemu prawa, a wartości i znaczenie systemu prawa oraz imię i nazwisko Witolda Wołodkiewicza w mojej świadomości są nierozdzielnie połączone.

 

Publiczność przyjęła oklaskami słowa profesora Wołodkiewicza o wyborze prof. Edwarda Gintowta na mentora u początków swojej pracy naukowej. Jubilat wrócił do tamtego okresu w następujących słowach: – Lata 1948-1949 to był trudny czas, tak w historii Polski, jak i w nauczaniu uniwersyteckim (…). Wybranie jako przedmiotu zainteresowań prawa rzymskiego i zatrudnienie w katedrze profesora Gintowta było w pewnym sensie formą swoistego eskapizmu w tych czasach. Jestem jednak i dziś z tego wyboru bardzo szczęśliwy.

 

 

Współpraca międzynarodowa i inne zasługi profesora

23 października prof. Wołodkiewicz będzie obchodził 90. urodziny. Wciąż uczy i publikuje. Doktorat obronił 31 maja 1961 na podstawie rozprawy „Stanowisko materfamilias w prawie rzymskim” napisanej pod kierunkiem prof. Edwarda Gintowta. Jest specjalistą w dziedzinie prawa rzymskiego klasycznego, znawcą kultury antycznej i europejskiej, współtwórcą polskiej romanistyki prawniczej i mecenasem jej umiędzynarodowienia. Prowadził studia nad znaczeniem prawa rzymskiego w rozwoju kultury europejskiej. Badał regulacje stosunków zobowiązaniowych zawarte w tym prawie oraz nastawienie reżimów autorytarnych do ducha i litery rzymskiego prawa.

 

Profesor jest mistrzem w tworzeniu międzynarodowych relacji naukowych. Prowadził zajęcia na uczelniach zagranicznych. Naukowo współpracował z ośrodkami z Włoch i Francji, m.in. z Instituto del diritto Romano e dei diritti dell’oriente mediterraneo Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, Uniwersytetem Fryderyka II w Neapolu czy Uniwersytetem Sorbońskim. Do tego aspektu działalności naukowej Jubilata nawiązała prof. Maria Zabłocka, promotorka odnowienia doktoratu: – Zawsze profesor dbał o to, aby zapoczątkowane przez niego kontakty z naukowcami z całego świata mogły być kontynuowane zarówno przez jego uczniów, jak i przez innych badaczy z uniwersytetów polskich, co najlepiej świadczy o otwartości serca profesora.

 

Profesor Witold Wołodkiewicz jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Profesor Witold Wołodkiewicz pracował na Wydziale Prawa i Administracji, teraz związany jest z Wydziałem „Artes Liberales”. Jest nauczycielem prawa rzymskiego znacznej rzeszy prawników – podręcznik napisany wspólnie z prof. Marią Zabłocką „Prawo rzymskie. Instytucje” był wielokrotnie wznawiany. Jego eseje i popularnonaukowe opracowania można znaleźć w periodyku „Palestra”. Prof. Wołodkiewicz kierował też kilkuosobowym zespołem, który dokonał wyboru sentencji z prawa rzymskiego umieszczonych teraz na kolumnach budynku Sądu Najwyższego RP w Warszawie przy placu Krasińskich.

 

 

Szczególne wyróżnienie

Odnowienie doktoratu jest jedną z najwyższych form docenienia dorobku naukowego badacza. Podkreśla też wkład naukowca w pracę na rzecz uczelni. Doktorat może zostać odnowiony osobie, która uzyskała stopień na danej uczelni, a od tego wydarzenia minęło co najmniej 50 lat. Senat UW podjął uchwałę w sprawie odnowienia doktoratu jeszcze przed wakacjami – 19 czerwca. Opinie w sprawie odnowienia doktoratu wydali: prof. Luigi Capogrossi Colognesi z Uniwersytetu „La Sapienza”, prof. Marek Kuryłowicz z UMCS, prof. Luigi Labruna z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu.