Polsko-australijski zespół naukowców kierowany przez dr. hab. Mikołaja Zapalskiego z Wydziału Geologii UW odkrył nieznany wcześniej typ rafy dewońskiej, podobnej do współczesnych raf koralowych. Badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Coral Reefs”.

Dewon (419-358 milionów lat temu) był okresem największego rozwoju raf. Rafy dewońskie pod wieloma względami zbliżone były do raf współczesnych – budowane przez wymarłą już grupę koralowców. Najpłytsze środowiska raf dewońskich zdominowane były przez gąbki, zaś koralowce preferowały głębsze środowiska. Dotychczasowe badania podkreślały różnice pomiędzy rafami dewońskimi a współczesnymi.

 

Opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Coral Reefs” badania polsko-australijskiego zespołu pod kierownictwem dr. hab. Mikołaja Zapalskiego opisują nietypową, bo skrajnie płytkowodną dewońską rafę zdominowaną przez koralowce.

 

Australijski przypadek

Rafę odkryto w australijskim stanie Queensland. Tworzona była przez zespół koralowców o płaskich, masywnych i gałązkowych koloniach, które żyły w bardzo płytkich, mulistych wodach, okresowo podlegających śilnemu falowaniu. To pierwsza opisana tego typu rafa dewońska na świecie.

 

Kształt kolonii koralowców jest do pewnego stopnia uzależniony od czynników środowiska. Postawiono hipotezę, że koralowce współczesne, mimo bardzo odległego pokrewieństwa powinny w zbliżonym środowisku wytworzyć zespół o podobnej częstości występowania poszczególnych typów kolonii. Badając niewielkie rafy przybrzeżne wokół Magnetic Island, wewnątrz szelfowej wyspy na Wielkiej Rafie Barierowej naukowcy stwierdzili, że charakteryzują się one bardzo podobnymi warunkami środowiskowymi do badanej rafy dewońskiej. Prace porównawcze raf Magnetic Island wykazały, że budowane są przez zespół koralowców o bardzo zbliżonych kształtach kolonii oraz częstości występowania poszczególnych typów, co potwierdziło wcześniejszą hipotezę.

 

 

Artykuł został przygotowany przez zespół naukowców, w skład którego wchodzą: dr hab. Mikołaj Zapalski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrew H. Baird, dr Tom Bridge i dr James Daniell z James Cook University oraz dr Michał Jakubowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Szczegóły publikacji

Mikołaj K. Zapalski, Andrew H. Baird, Tom Bridge, Michał Jakubowicz, James Daniell, (2021), Unusual shallow water Devonian coral community from Queensland and its recent analogues from the inshore Great Barrier Reef, „Coral Reefs