Od 1 lutego Uniwersytet wprowadza nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników. O środki starać się mogą pracownicy UW, a także naukowcy z innych ośrodków, którzy chcieliby na Uniwersytecie zrealizować prestiżowy grant międzynarodowy. Uczelnia będzie też wspierać m.in. publikacje i czasopisma naukowe, udział w konferencjach, wizyty badaczy z kraju i zagranicy. Budżet na rok 2017 to 1,2 mln zł. Celem nowego modelu wspierania badań jest silniejsze umiędzynarodowienie uczelni i możliwość podejmowania przez pracowników UW ambitnych, doskonałych naukowo projektów o światowym zasięgu.

 

Środki można zyskać w ramach trzech ścieżek:

  • dotacje na podniesienie zdolności do uzyskiwania prestiżowych grantów międzynarodowych

Jest to propozycja dla naukowców, którzy planują ubieganie się o najważniejsze granty międzynarodowe, np. z Horyzontu 2020, w tym przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań (ERC). Oferta skierowana jest nie tylko do pracowników UW, lecz także do badaczy z innych ośrodków. – Głównym zamierzeniem nowego systemu jest zwiększenie atrakcyjności UW jako miejsca realizacji prestiżowych projektów badawczych, przede wszystkim międzynarodowych – tłumaczy dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. – Chcemy stworzyć instrumenty, które pozwolą najlepszym badaczom z UW uzyskiwać wsparcie w okresie, kiedy nie realizują grantów, ale zamierzają je realizować w przyszłości lub są na etapie przygotowywania wniosków. Zamierzamy też stworzyć mechanizm pozyskiwania badaczy spoza UW. Dlatego też przewidzieliśmy możliwość finansowania części etatu. W jego ramach dany badacz poznawałby nasz Uniwersytet i przygotowywał wniosek. Po uzyskaniu finansowania realizowałby go na UW – wyjaśnia prorektor.

 

W ciągu roku UW planuje przyznać maksymalnie 10 takich dotacji, każda może wynieść do 50 tys. zł. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach – oceniane będą wnioski pisemne, a następnie prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne. Do komisji UW zaprosi ekspertów, przede wszystkim spośród własnych pracowników, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów, np. laureatów grantów ERC lub koordynatorów badań finansowanych z innych programów Horyzontu 2020.

  • dofinansowanie działalności badawczej jednostek

Środki będą służyły wydawaniu monografii podsumowujących badania kilku uniwersyteckich jednostek lub projektów międzyuczelnianych. Dotacje sfinansują udział wybitnych badaczy polskich i zagranicznych w konferencjach na UW, a także wyjazdy pracowników Uniwersytetu w celu nawiązania kontaktów naukowych z innymi ośrodkami. Maksymalna wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, to 10 lub 15 tys. zł.

  • mikrogranty

Pracownicy będą mogli pokryć koszty tłumaczenia swoich prac przyjętych do publikacji w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) lub udostępnienia ich w otwartym dostępie. Dofinansowany będzie też udział w prestiżowych konferencjach międzynarodowych lub kwerendy naukowe. Mikrogranty będą wynosiły do 5 lub 8 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat procedury starania się o dotacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: Biura ds. Obsługi Badań UW