5 czerwca został ogłoszony nowy Regulamin Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały w nim określone m.in. zasady przyznawania miejsc oraz zamieszkania w akademikach. Dokument jest efektem wielomiesięcznych konsultacji i prac ze społecznością akademicką.

Regulamin został opracowany przez Zespół roboczy ds. Regulaminu Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego, któremu przewodniczyła dr Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka. Tworzyli go przedstawiciele administracji uczelnianej związanej z funkcjonowaniem akademików, eksperci zajmujący się legislacją uniwersytecką i  reprezentanci studentów (zarówno z Zarządu Samorządu Studentów, jak i Rad Mieszkańców domów studenta). Decydujący głos w sprawie rozwiązań przyjętych w Regulaminie, a następnie wspólnego wypracowania kompleksowego dokumentu, który odpowiada na potrzeby aplikujących i mieszkańców akademików, miały osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność i funkcjonowanie domów studenta.

 

Zespół w toku swoich prac korzystał z przygotowywanych w ostatnich miesiącach różnych propozycji zmian w dotychczasowym Regulaminie domów studenta UW (wydanym w 2020 roku) oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów UW, określającym m.in. zasady przyznawania miejsc w akademikach (wydanym w 2019 roku). Efektem tych działań stał się projekt nowego Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Został on pozytywnie i bez uwag zaopiniowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. W następstwie uwag zgłoszonych przez Zarząd Samorządu Doktorantów w projekcie dokonano kilku zmian wiążących się m.in. z warunkami przyznawania miejsc w akademikach.

 

Nowe zasady przyznawania miejsc w akademikach

Akademiki stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu pomocy materialnej dla studentów. Z tego względu rozszerzono grupę osób, które otrzymają miejsce w pierwszej kolejności. Do tej pory ten przywilej przysługiwał studentom I roku będącym laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych. Odtąd do tej grupy dołączają studenci, którzy pobierają stypendium socjalne lub których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do jego uzyskania. Dzięki temu rozwiązaniu osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej w pierwszej kolejności uzyskają miejsce w akademiku.

 

Zgodnie z nowym regulaminem po przyznaniu miejsc dla osób spełniających powyższe kryteria wnioski pozostałych osób będą rozpatrywane na podstawie listy kryteriów wskazanych w regulaminie, za których spełnienie przyznawane będą określone punkty.

 

Za te dodatkowe kryteria najwięcej punktów (120) mogą otrzymać osoby, które otrzymały stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, oraz osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego progu dochodowego (wyższego niż próg dochodowy uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego). Decyzją prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia przy przyznawaniu miejsc na rok akademicki 2024/2025 próg ten został określony w wysokości 1800 zł miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie (zgodnie ze zgłoszoną sugestią dodania przesłanki dotyczącej osób w trudnej sytuacji materialnej). Wśród innych punktowanych przesłanek uwzględnionych w Regulaminie znajdują się m.in. uzyskiwanie stypendium rektora oraz innych stypendiów naukowych, sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy, wychowywanie wnioskodawcy przez jednego rodzica czy samotne wychowywanie dziecka przez wnioskodawcę. Pełna lista powyższych kryteriów znajduje się w § 17 ust. 2 Regulaminu.

 

Odrębne kryteria przyznawania miejsca dotyczą ponadto osób z niepełnosprawnościami i zostały one określone w § 18 Regulaminu. Natomiast doktoranci otrzymują miejsce w akademiku w odrębnej puli do planowanego końca trwania okresu swojego kształcenia.

 

Kolejną ważną zmianą jest wprowadzenie opłaty rezerwacyjnej. Co roku około 300 osób, pomimo uzyskania miejsca, nie kwaterowało się w wyznaczonym terminie i jednocześnie nie przekazywało informacji o swojej rezygnacji z miejsca w akademiku, co znacząco utrudniało sprawne przyznanie wolnego miejsca innej potrzebującej osobie. Nowy system płatności kaucji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie od dnia uzyskania informacji o przyznaniu miejsca. Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację z miejsca. Dzięki temu miejsca nie będą blokowane przez osoby, które z nich rezygnują, a w przypadku ich zwolnienia będą mogły zostać sprawnie przyznane kolejnym osobom.

Terminy i forma składania wniosków

Następna ważna zmiana w zakresie przyznawania miejsc w domach studenckich dotyczy organizacji tur składania wniosków. W nowym regulaminie zaplanowano dwie tury (nie jak dotychczas trzy) wnioskowania o miejsce.

 

Tura I, która będzie przeznaczona dla obecnych studentów, odbędzie się w dniach 17 czerwca – 8 lipca 2024 roku.

 

Tura II, która będzie przeznaczona dla osób rozpoczynających w przyszłym roku akademickim studia na UW, odbędzie się w dniach 5–22 sierpnia 2024 roku (w tej turze nie będą mogli uzyskać miejsca obecni studenci).

 

Zamiast III tury, która w poprzednich latach odbywała się zazwyczaj w połowie września, uruchomiona zostanie lista oczekujących. Jej funkcjonowanie pozwoli na płynniejsze przyznawanie pozostałych wolnych miejsc.

 

Bez zmian pozostaje natomiast to, co sprawdza się od wielu lat – cała procedura wnioskowania będzie się odbywała elektronicznie za pośrednictwem systemu USOSweb.

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania miejsc w akademikach znajdują się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-miejsce-w-akademiku-rok-akademicki-2024-2025/

 

Ewaluacja akademików

Regulamin przyznaje mieszkańcom akademika prawo do ewaluacji jego funkcjonowania (przy zachowaniu pełnej anonimowości). Ewaluacja w danym akademiku jest przeprowadzana co najmniej raz w roku akademickim, a jej zakres i szczegółowy tryb kierownik akademika ustala w porozumieniu z radą mieszkańców.

 

W Monitorze UW dostępna jest obecnie polskojęzyczna wersja  nowego Regulaminu Domów Studenckich. W najbliższych dniach zostanie udostępniona także wersja anglojęzyczna.