Prace dwóch nowych grup w sieci DARIAH-PL pozwolą m.in. na cyfrowe zobrazowanie jaskiń oraz wytworzenie narzędzi pozwalających niedosłyszącym i niewidomym na badania z humanistyki.

Rada Konsorcjum DARIAH-PL zdecydowała o powołaniu czterech nowych grup roboczych. Dwie spośród nich będą koordynowane przez Uniwersytet Warszawski.

 

Pierwsza będzie prowadzona pod hasłem „Digitalizacja, wizualizacja i cyfrowe udostępnianie zabytków”. Grupa ma rozwijać narzędzia i techniki, w szczególności e-infrastrukturę umożliwiającą akwizycję i cyfrowy zapis, trwałe przechowywanie, udostępnianie danych oraz wytworzenie e-narzędzi do analizy i opracowywania ruchomych i nieruchomych zabytków. Prace będą dotyczyły wytworów kultury materialnej, poczynając od pojedynczych przedmiotów (w tym tak specyficznych, jak np. monety czy inskrypcje), a kończąc na całych stanowiskach archeologicznych, przede wszystkim tych, które tworzą wydzielone formy terenowe (grodziska, kurhany, jaskinie) łącznie z zabytkami architektury osadzonymi w przestrzeni. Efektem prac grupy będą z jednej strony różnorodne, wzajemnie powiązane bazy danych i repozytoria, udostępnione online, na zasadach open access, z drugiej zaś narzędzia umożliwiające prowadzenie zaawansowanych analiz i opracowań naukowych. Koordynatorem zespołu został prof. Wojciech Nowakowski z Instytutu Archeologii UW.

 

Druga grupa – „Cyfrowa lingwistyka i translatoryka” – stworzy infrastrukturę na potrzeby interdyscyplinarnych badań nad komunikacją międzykulturową i multimodalną w dziedzinie przekładoznawstwa (translatoryki), glottodydaktyki, analizy dyskursu i analizy konwersacyjnej oraz zarządzania wiedzą specjalistyczną. Infrastruktura dostosowana będzie do badań obejmujących różne języki, w tym również języki wizualne (dla nie(do)słyszących) i haptilne (dla niewidomych). Dzięki wytworzonym narzędziom możliwe będzie prowadzenie pogłębionych badań nad zagadnieniami takimi, jak komunikacja międzykulturowa w różnych grupach fokusowych, komunikacja za pośrednictwem nowych mediów, komunikacja zglobalizowana, przekład audiowizualny i specjalistyczny, przetwarzanie i przyswajanie języka, zarządzanie specjalistyczną wiedzą językową. Grupa obejmuje 4 moduły badawcze. Jej koordynatorem jest prof. Dorota Urbanek z Instytutu Rusycystyki UW.

 

Utworzono jeszcze dwie kolejne grupy, w skład których również wchodzą naukowcy z Uniwersytetu – z Wydziału Polonistyki oraz Laboratorium Badań Medioznawczych:

  • „Korpusowa infrastruktura badawcza dla polszczyzny” (lider: Instytut Podstaw Informatyki PAN, koordynator: dr Maciej Ogrodniczuk),
  • „Zasoby cyfrowe i narzędzia badań tekstów medialnych, użytkowych i politycznych” (lider: Uniwersytet Wrocławski, koordynator: prof. Adam Pawłowski).

 

The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities to sieć, która pomaga badaczom wykorzystującym narzędzia cyfrowe w pracach z dziedzin humanistyki i nauk o sztuce. Do polskiego konsorcjum DARIAH-PL należy 18 instytucji. UW pełni w nim rolę lidera.