Dziewięcioro naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim zostało laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów uhonorowano w tym roku 40 naukowców oraz jeden pięcioosobowy zespół badawczy. Wyróżnienia otrzymało dziewięcioro badaczy związanych z UW.

 

W kategorii „wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego” nagrody otrzymali:

  • dr hab. Maciej M. Sokołowski, Wydział Prawa i Administracji – za rozprawę „European Law on Combined Heat and Power”. Nagroda została przyznana za „przeprowadzoną po raz pierwszy w europejskiej nauce prawną analizę produkcji ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Omawia ona rozwój tej technologii w UE i jej wspieranie przez państwa-członków rozmaitymi narzędziami regulacji prawnej”;
  • dr hab. Michał Pilipczuk, prof. ucz., Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki – za rozprawę „Drzewiaste grafy: algorytmy, kombinatoryka i logika”. Badacza doceniono za „wybitny wkład w informatykę, w szczególności, w teorię parametryzowanej złożoności obliczeniowej”;
  • dr hab. Michał Wilczewski, Wydział Lingwistyki Stosowanej – za rozprawę „Intercultural experience in narrative. Expatriate stories from a multicultural workplace”. Naukowiec został wyróżniony za pracę habilitacyjną stanowiącą znaczącą „pomoc w budowaniu strategii komunikacyjnych w przestrzeniach międzykulturowych”.

Za osiągnięcia w działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej, nagrodę otrzymał:

  • prof. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki – badacz został doceniony za „opracowanie nowatorskich metod teoretycznych, które pozwalają na ultraprecyzyjne określenie mierzalnych doświadczalnie własności cząsteczek”.

Nagrody premiera zostały przyznane też doktorom, którzy obronili swoje prace doktorskie na UW. W gronie laureatów jest pięć osób:

  • dr Magdalena Herman – za pracę „Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie” (nauki o sztuce);
  • dr Izabela Mrzygłód – za pracę „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym” (historia);
  • dr Paweł Trzaskowski – za pracę „Hejt w komentarzach internetowych – pragmalingwistyczna analiza zjawiska” (językoznawstwo);
  • dr Przemysław Andrzej Wałęga – za pracę „Sub-Propositional Fragments of Halpern-Shoham Logic: Between Expressiveness and Complexity (Podzdaniowe fragmenty logiki Halperna-Shohama: pomiędzy wyrażalnością a złożonością)” (filozofa/logika);
  • dr Karol Węgrzycki – za pracę „Provably Optimal Dynamic Programming” (informatyka).

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów >>