Jednym z najważniejszych zadań Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni badawczej jest wspieranie swoich pracowników w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. Służy temu m.in. system wewnętrznych grantów, uruchomiony właśnie w ramach „Inicjatywy Doskonałości”.

– System grantów wewnętrznych okazał się dużym sukcesem, dlatego też odtwarzamy go w „Inicjatywie Doskonałości”. Warunki są jeszcze bardziej przyjazne grantobiorcom. I – co bardzo ważne – wszystko odbywa się zdalnie. Zachęcamy do składania wniosków – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. 

 

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wniosek uniwersytetu zawierał opis pięciu priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Realizacji zadań w ramach tej inicjatywy służyć będzie zwiększona o 10% subwencja (ok. 70 mln złotych rocznie).

 

Częścią IDUB jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. W jego ramach realizowane są dwa działania: Mikrogranty oraz Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

 

– Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” pozostaje priorytetem Uniwersytetu Warszawskiego. Musimy utrzymać aktywne wspieranie badaczy, którzy planują złożenie grantu czy opublikowanie tekstu w czasopiśmie lub monografii – mówi prorektor Maciej Duszczyk.

 

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu finansowanego w ramach „Inicjatywy Doskonałości”. W przypadku projektów dotyczących organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych konieczny jest także wkład własny jednostki, ale wynosi on teraz 25% wartości grantu. Do tej pory było to minimum 50%. W pozostałych projektach wkład własny jednostki nie jest oczekiwany. W porównaniu z dotychczas funkcjonującym systemem grantów wewnętrznych zostały podniesione maksymalne kwoty, jakie można otrzymać na realizację projektów. Przykładowo przy zakupie opcji open access finansowanie zostało zwiększone z 8 do 15 tys. złotych.

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników planujących następujące działania:
  • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
  • organizacja konferencji przez UW;
  • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
  • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
  • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
  • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
  • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

 

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne tutaj >>