Publikujemy list rektora Uniwersytetu Warszawskiego do studentów i pracowników uczelni w sprawie zmian w Regulaminie Studiów.

Szanowni Państwo,

 

po trwających od końca stycznia uzgodnieniach i konsultacjach z kierownikami jednostek organizacyjnych UW oraz przedstawicielami studentów Senat UW na posiedzeniu 22 kwietnia 2015 r. przyjął nowy Regulamin Studiów UW.

 

Regulamin jest dokumentem określającym praktyczne aspekty studiowania, w tym także prawa i obowiązki studentów oraz uprawnienia studenckich organów przedstawicielskich, dlatego warto, by każdy student i każdy nauczyciel akademicki zapoznał się z nim. Tekst nowego regulaminu dostępny jest w Monitorze UW (pdf).

 

Materiał pomocniczy ułatwiający czytelnikom znalezienie nowych zapisów i porównanie ich ze starszą wersją dokumentu znajduje się tutaj (pdf).

Nowy regulamin wejdzie w życie 1 października 2015 r., natomiast w niektórych sytuacjach przewidziano przepisy przejściowe.

 

Ponieważ toczą się różne dyskusje związane z nowym regulaminem, a ostatnio wielu z Państwa otrzymało mailing zachęcający do protestowania, pragnę przy tej okazji wyjaśnić kilka uporczywie powtarzanych nieścisłości, na podstawie których wyciągane są daleko idące i często błędne wnioski:

 

  • „Dwója dziekańska” pojawia się w sytuacji, gdy student nie zapisał się na przedmiot obowiązkowy albo zapisał się na przedmiot, nie zrezygnował z niego i nie zaliczył go bez usprawiedliwienia (np. nie przystąpił do żadnego terminu egzaminacyjnego i nie przedstawił usprawiedliwienia). Odpowiednie zapisy znajdują się od lat w regulaminie (par. 31 starego, par. 36 nowego regulaminu). Kiedy przedmiot zostanie w końcu zaliczony, we wszystkich obliczeniach stosuje się uzyskaną ocenę końcową. Nowy regulamin jedynie uszczegóławia, że „dwója dziekańska” nie jest oceną i że występuje tylko przy liczeniu średniej z danego etapu studiów (czyli nie stosuje się jej np. przy obliczaniu średniej z całych studiów).

 

  • W wielu opiniach, listach otwartych i petycjach uparcie przewija się całkowicie fałszywe stwierdzenie, że zgodnie z dotychczasowym regulaminem „od uzyskania absolutorium miało się dwa lata na złożenie pracy dyplomowej”. Par. 30 ust. 8 pkt. 3 dotychczasowego regulaminu jasno stanowi, że niezłożenie pracy dyplomowej w terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów. Powtarza to jeszcze raz par. 36 ust. 1 (w nowym regulaminie są to odpowiednio par. 35 ust. 8 pkt 3 oraz par. 41). Tak więc niezłożenie pracy w terminie to nieodwołalnie pożegnanie się z uczelnią. Co więcej, jest to wymóg ustawowy.

 

Student skreślony z listy ma możliwość ubiegania się o wznowienie studiów, a dziekan może na takie wznowienie wyrazić zgodę, o ile istnieją przesłanki pozytywnego zakończenia studiów. Przy składaniu wniosku o wznowienie nie ma ograniczenia dotyczącego czasu, który upłynął od skreślenia – może być to rok, pięć czy dwadzieścia lat (oczywiście jeżeli kierunek studiów jest wciąż prowadzony). Generalna zasada nakazuje uzupełnienie powstałych przez ten czas różnic programowych. Stworzono szczególny wyjątek – jeśli jedynym powodem skreślenia było niezłożenie pracy dyplomowej, a od skreślenia studenta upłynęło nie więcej niż dwa lata, to uznaje się, że nie powstały różnice programowe. Każde wznowienie jest traktowane jako ponowne przyjęcie na studia, wiąże się z podpisaniem nowej umowy ze studentem na warunkach obowiązujących w momencie wznowienia, chyba że zastosowanie mają przepisy przejściowe. Zasady te są jednakowe i w starym, i w nowym regulaminie.

 

  • Rzekomy brak konsultacji i uzgodnień ze studentami: obowiązujące przepisy stanowią, że samorząd studencki (obejmujący ogół studentów UW) działa przez swoich statutowych przedstawicieli. Projekt zmian w regulaminie został przekazany przedstawicielom do konsultacji pod koniec stycznia, zaś Senat głosował nad regulaminem pod koniec kwietnia. Wersja ostateczna uwzględniała zmiany wprowadzone w wyniku dyskusji na posiedzeniu Parlamentu Studentów UW, z Zarządem Samorządu Studentów, kilku posiedzeń właściwych komisji senackich (w skład których wchodzą przedstawiciele studentów) oraz na posiedzeniu Senatu.

 

Powyższe kwestie były już kilkukrotnie wyjaśniane. Obszerne wyjaśnienia prof. Marty Kicińskiej-Habior, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przedstawione na ostatnim posiedzeniu Senatu UW są dostępne w formie nagrania na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego w informacji pt. Nowy regulamin studiów UW i każdy może się z nimi zapoznać.

 

Nie jest niczym niezwykłym, że zmiany w przepisach wywołują dyskusję. Jednak taka dyskusja może być prowadzona z sensem tylko wtedy, gdy odnosi się ona do faktycznie istniejących przepisów. Debatowanie na podstawie obiegowych opinii, których nierzetelność można błyskawicznie sprawdzić, nie jest drogą rozwiązywania problemów.

 

Dlatego zachęcam do dokładnego przeczytania i zweryfikowania twierdzeń zawartych w oświadczeniach i listach, które są Państwu podsuwane do podpisu, zanim zdecydują się je Państwo poprzeć swoim nazwiskiem.

 

Marcin Pałys

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego