Funkcjonujący przy WPiA Zespół Badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności sformułował list otwarty do kandydatów na rektora oraz całej społeczności uczelni. Pomysłodawcy listu proponują działania na pięciu polach na rzecz klimatu i środowiska oraz zwracają się do przyszłego rektora o ich wdrożenie na UW.

– Uważamy, że wobec niebezpiecznych zmian klimatycznych i wzrastającego zanieczyszczenia środowiska kluczowe znaczenie powinien mieć zwrot ku ekologii – czytamy w liście. Autorzy podkreślają znaczenie rozpoczęcia zmian od własnego otoczenia.

 

Swoje postulaty pogrupowali w 5 kategorii:

 

  • ogólna ochrona klimatu i zapobieganie globalnemu ociepleniu,
  • ograniczenie ruchu samochodowego i wspieranie innych środków transportu,
  • ochrona przed hałasem i zachowanie dzikiej przyrody,
  • zmniejszenie produkcji odpadów oraz zużycia energii,
  • ekologiczna gastronomia.

Obejmują one m.in. zwiększenie liczby zajęć dydaktycznych i popularyzatorskich poświęconych zmianom klimatu, opracowanie zasad dotyczących podroży służbowych pracowników UW celem zmniejszenia liczby podroży samolotem i samochodem, realizację inwestycji budowlanych z wymogiem zachowania najwyższej możliwej powierzchni biologicznie czynnej, ograniczenie wycinki drzew na terenach należących do uczelni, wybór operatorów lokali gastronomicznych w oparciu o oferowanie przez nich produktów lokalnych wytwórców i zrównoważone zakupy żywnościowe.

 

List otwarty można przeczytać i podpisać na stronie Zespołu Badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności.